Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 24 mars 2017 – Swedish Match AB mot Secretary of State for Health

(Mål C-151/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Swedish Match AB

Motpart: Secretary of State for Health

Tolkningsfrågor

Är artiklarna 1 c och 17 i direktiv 2014/40/EU ogiltiga på grund av

I.    ett åsidosättande av den allmänna unionsrättsliga principen om icke-diskriminering,

II.    ett åsidosättande av den allmänna unionsrättsliga principen om proportionalitet,

III.     ett åsidosättande av artikel 5.3 FEU och den unionsrättsliga principen om subsidiaritet,

IV.     ett åsidosättande av artikel 296.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF),

V.    ett åsidosättande av artiklarna 34 och 35 FEUF, och

VI.    ett åsidosättande av artiklarna 1, 7 och 35 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________