Language of document :

Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, 5. aprillil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 17. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-40/15: ASPLA ja Armando Álvarez versus Euroopa Liit

(kohtuasi C-174/17 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Liidu Kohus (esindajad: J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano ja P. Giusta)

Teised menetlusosalised: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. ja Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1.

Jätta põhjendamatuse tõttu rahuldamata ASPLA ja Armando Álvarezi esimeses astmes esitatud nõue, milles taotleti kahju hüvitamist summas 3 495 038,66 eurot, mis neile väidetavalt tekkis lahendi tegemise mõistliku aja rikkumise tõttu.

Mõista kohtukuud välja ASPLA-lt ja Armando Álvarezilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse esimene väide viitab õigusnormi rikkumisele põhjusliku seose mõiste tõlgendamisel, kuna Üldkohus leidis, et lahendi tegemise mõistliku aja rikkumine oli määrav põhjus, miks tekkis väidetav varaline kahju, mis seisnes pangagarantii kulude tasumises, ehkki väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on nende kulude tasumise määravaks põhjuseks ettevõtja enda valik jätta trahv liidu kohtus toimuva menetluse ajal tasumata.

Apellatsioonkaebuse teine väide viitab õigusnormi rikkumisele kahju mõiste tõlgendamisel, kuna Üldkohus ei kohaldanud pangagarantii kulude tasumisest tekkinud varalise kahju olukorrale sama nõuet, mille ta kehtestas seoses väidetava varalise kahjuga, mis tekkis intresside maksmisest trahvisumma pealt, st et esimese astme hagejad pidid tõendama, et nimetatud maksmisest tulenev rahaline koormus oli suurem kui kasu, mida nad võisid saada trahvi tasumata jätmise pealt.

____________