Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 7. marts 2017 – Reinhard Nagel mod Swiss International Air Lines AG

(Sag C-116/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Reinhard Nagel

Sagsøgt: Swiss International Air Lines AG

Præjudicielle spørgsmål

Kan et luftfartsselskab altid foretage fradrag eller afhænger dette af, i hvilket omfang de nationale regler tillader fradraget, eller retten anser det for rimeligt?

Såfremt den nationale lovgivning er afgørende, eller retten skal træffe en skønsmæssig afgørelse: Skal kompensationen i henhold til forordningens 1 artikel 7 alene dække gener og det tab af tid, som passagererne har lidt som følge af aflysningen, eller også økonomiske skader?

____________

1     Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).