Language of document : ECLI:EU:C:2016:607

Дело C‑102/15

Gazdasági Versenyhivatal

срещу

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Ítélőtábla)

„Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Приложно поле ratione materiae — Иск за връщане на недължимо платено — Неоснователно обогатяване — Вземане, произтичащо от връщането без основание на глоба за нарушаване на конкурентното право“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 28 юли 2016 г.

1.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Разпоредби от този регламент, квалифицирани като еквивалентни на тези от Брюкселската конвенция — Тълкуване на тези разпоредби в съответствие с практиката на Съда по Конвенцията

(Конвенцията от 27 септември 1968 г.; Регламент № 44/2001 на Съвета)

2.        Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент № 44/2001 — Приложно поле — Граждански и търговски дела — Понятие — Иск за връщане на недължимо платено, почиващ на неоснователно обогатяване, произтичащо от връщането на глоба, наложена в производство в областта на конкурентното право — Изключване

(член 1, параграф 1 от Регламент № 44/2001 на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. т. 28)

2.        Иск за връщане на недължимо платено, почиващ на неоснователно обогатяване, произтичащо от връщането на глоба, наложена в производство в областта на конкурентното право, не попада в понятието „граждански и търговски дела“ по смисъла на член 1 от Регламент № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Всъщност, макар да е възможно някои спорове между органи на публичната власт и частноправни субекти да попадат в приложното поле на Регламент № 44/2001, това не се отнася за случаите, когато с действията си тези органи упражняват публична власт. За да се прецени дали случаят е такъв, следва да се идентифицира съществуващото правоотношение между страните по спора и да се изследват основанието и условията за упражняване на иска.

Що се отнася до съществуващото правоотношение между страните в главното производство, следва да се отбележи, че макар частните искове, предявени с цел да се обезпечи спазването на конкурентното право, да попадат в приложното поле на Регламент № 44/2001, е сигурно, че санкция, наложена от административен орган при упражняването на подзаконови функции, възложени му националното законодателство, попада в понятието „административни дела“, изключено от приложното поле на Регламент № 44/2001 в съответствие с член 1, параграф 1 от него. Същото се отнася по-специално и за глоба, наложена поради нарушение на разпоредбите на националното право, забраняващи ограничаването на конкуренцията. От това следва, че спор, в който орган по конкуренцията цели да получи от страна на предприятие плащането на вземане, произтичащо от глоба, която той е наложил на това предприятие, попада в материята на административното право.

Що се отнася до условията за упражняването на предявения иск, обстоятелството, че органът по конкуренцията е подал жалба пред националните съдилища, не променя нищо в това отношение. Всъщност независимо от вида на производството, което му предоставя националното право, фактът, че жалбоподател пристъпва към възстановяване на разходи въз основа на право на вземане, произтичащо от акт на публичен орган, е достатъчен искът му да се счита за изключен от приложното поле на Регламент № 44/2001.

(вж. т. 32—34, 38—40 и 43 и диспозитива)