Language of document : ECLI:EU:C:2016:607

Byla C‑102/15

Gazdasági Versenyhivatal

prieš

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Fővárosi Ítélőtábla prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Ratione materiae taikymo sritis – Ieškinys dėl nepagrįstai sumokėtos sumos grąžinimo – Nepagrįstas praturtėjimas – Skola, atsiradusi dėl nepagrįstai grąžintos baudos, skirtos už konkurencijos teisės pažeidimą“

Santrauka – 2016 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

1.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – Šio reglamento nuostatos, pripažintos atitinkančiomis Briuselio konvencijos nuostatas – Minėtų nuostatų aiškinimas pagal Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Konvencija

(1968 m. rugsėjo 27 d. Konvencija; Tarybos reglamentas Nr. 44/2001)

2.        Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – Taikymo sritis – Civilinės ir komercinės bylos – Sąvoka – Ieškinys dėl nepagrįstai sumokėtos sumos grąžinimo, grindžiamas nepagrįstu praturtėjimu grąžinus pagal konkurencijos teisę vykdytoje procedūroje skirtą baudą – Neįtraukimas

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 1 straipsnio 1 dalis)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 28 punktą)

2.        Ieškinys dėl nepagrįstai sumokėtos sumos gražinimo, grindžiamas nepagrįstu praturtėjimu grąžinus pagal konkurencijos teisę vykdytoje procedūroje skirtą baudą, nepriskiriamas prie „civilinių ir komercinių bylų“, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnį.

Nors tam tikri valdžios institucijos ir privatinės teisės reglamentuojamo subjekto ginčai gali patekti į Reglamento Nr. 44/2001 taikymo sritį, taip nėra tais atvejais, kai valdžios institucija atlieka viešosios valdžios funkcijas. Siekiant nustatyti, ar taip yra nagrinėjamu atveju, reikia apibrėžti tarp bylos šalių egzistuojantį teisinį santykį ir išnagrinėti pareikšto ieškinio pagrindą bei jo pateikimo sąlygas.

Dėl tarp pagrindinės bylos šalių egzistuojančio teisinio santykio reikia pažymėti, kad nors privatūs ieškiniai, pareikšti siekiant užtikrinti konkurencijos teisės laikymąsi, patenka į Reglamento Nr. 44/2001 taikymo sritį, akivaizdu, kad administracinės institucijos skiriama bauda jai įgyvendinant pagal nacionalinę teisę suteiktus reguliavimo įgaliojimus patenka į sąvoką „administracinės bylos“, kurioms, kaip matyti iš Reglamento Nr. 44/2001 1 straipsnio 1 dalies, šis reglamentas netaikomas. Tai konkrečiai galioja ir baudai, taikomai už nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis draudžiama riboti konkurenciją, pažeidimą. Vadinasi byla, kurioje Konkurencijos tarnyba siekia, kad tam tikra įmonė sumokėtų skolą, susidariusią dėl jos šiai įmonei skirtos baudos, yra administracinė byla.

Dėl pareikšto ieškinio pateikimo sąlygų reikia pažymėti, kad tai, jog Konkurencijos tarnyba pareiškė ieškinį civilines bylas nagrinėjančiuose teismuose, šiuo atveju nieko nekeičia. Iš tikrųjų to, kad siekdamas išieškoti sumas ieškovas pateikia skolinį reikalavimą, kurį lemia valdžios institucijos veiksmas, pakanka, kad jo ieškinys, neatsižvelgiant į proceso, kuris šiuo tikslu numatytas nacionalinėje teisėje, pobūdį, būtų laikomas kaip nepatenkantis į Reglamento Nr. 44/2001 taikymo sritį.

(žr. 32–34, 38–40, 43 punktus ir rezoliucinę dalį)