Language of document : ECLI:EU:C:2016:607

Cauza C‑102/15

Gazdasági Versenyhivatal

împotriva

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Ítélőtábla)

„Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Domeniu de aplicare ratione materiae – Acțiune în restituirea plății nedatorate – Îmbogățire fără justă cauză – Creanță care își are originea în rambursarea nejustificată a unei amenzi aplicate pentru încălcarea dreptului concurenței”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iulie 2016

1.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Dispoziții ale acestui regulament calificate drept echivalente cu cele ale Convenției de la Bruxelles – Interpretare a dispozițiilor menționate în conformitate cu jurisprudența Curții referitoare la convenție

(Convenția din 27 septembrie 1968; Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului)

2.        Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Domeniu de aplicare – Materie civilă și comercială – Noțiune – Acțiune în restituirea plății nedatorate întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză care își are originea în rambursarea unei amenzi aplicate în cadrul unei proceduri privind dreptul concurenței – Excludere

[Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 1 alin. (1)]

1.        A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 28)

2.        O acțiune în restituirea plății nedatorate întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză care își are originea în rambursarea unei amenzi aplicate în cadrul unei proceduri privind dreptul concurenței nu intră sub incidența „materiei civile și comerciale” în sensul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Astfel, deși anumite litigii dintre o autoritate publică și o persoană de drept privat pot intra în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001, situația este diferită atunci când autoritatea publică acționează în exercitarea puterii publice. Pentru a determina dacă aceasta este situația, este necesar să se identifice raportul juridic care există între părțile în litigiu și să se examineze temeiul și modalitățile de exercitare a acțiunii formulate.

În ceea ce privește raportul juridic care există între părțile din litigiul principal, este necesar să se arate că, deși acțiunile de drept privat formulate în vederea asigurării respectării dreptului concurenței intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001, este în schimb cert că o sancțiune aplicată de o autoritate administrativă în exercitarea competențelor de reglementare care îi sunt conferite de legislația națională intră sub incidența „materiei administrative”, exclusă din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001 conform articolului 1 alineatul (1) din acesta. Acest lucru este valabil, în special, în cazul unei amenzi aplicate ca urmare a unei încălcări a dispozițiilor dreptului național care interzic restricțiile privind concurența. Rezultă că un litigiu în care o autoritate de concurență urmărește să obțină din partea unei întreprinderi plata unei creanțe, care decurge dintr‑o amendă pe care a aplicat‑o întreprinderii respective, intră sub incidența materiei administrative.

Referitor la modalitățile de exercitare a acțiunii formulate, faptul că autoritatea de concurență a formulat o acțiune în fața instanțelor civile nu schimbă nimic în această privință. Astfel, oricare ar fi natura procedurii pe care o prevede dreptul național, faptul că reclamantul urmărește recuperarea unor cheltuieli în temeiul unui drept de creanță care izvorăște dintr‑un act de putere publică este suficient pentru a se considera că acțiunea sa este exclusă din domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001.

(a se vedea punctele 32-34, 38-40 și 43 și dispozitivul)