Language of document : ECLI:EU:C:2016:607

Vec C‑102/15

Gazdasági Versenyhivatal

proti

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Pôsobnosť ratione materiae – Žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu – Bezdôvodné obohatenie – Pohľadávka založená na nedôvodnom vrátení pokuty za porušenie práva hospodárskej súťaže“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. júla 2016

1.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Ustanovenia tohto nariadenia kvalifikované za rovnocenné s ustanoveniami Bruselského dohovoru – Výklad uvedených ustanovení v súlade s judikatúrou Súdneho dvora týkajúcou sa dohovoru

(Dohovor z 27. septembra 1968; nariadenie Rady č. 44/2001)

2.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Pôsobnosť – Občianske a obchodné veci – Pojem – Žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu, ktorej základom je vrátenie pokuty uloženej v konaní na ochranu hospodárskej súťaže – Vylúčenie

(Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 1 ods. 1)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 28)

2.        Taká žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu, ktorej základom je vrátenie pokuty uloženej v konaní na ochranu hospodárskej súťaže, nie je „občianskou a obchodnou vecou“ v zmysle článku 1 nariadenia Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

Hoci totiž niektoré spory medzi orgánom verejnej moci a osobou súkromného práva môžu patriť do pôsobnosti nariadenia č. 44/2001, neplatí to v prípade, že verejný orgán koná v rámci výkonu verejnej moci. S cieľom zistiť, či ide o taký prípad, je potrebné určiť právny vzťah, ktorý existuje medzi účastníkmi sporu, a posúdiť základ uplatneného nároku a podmienky jeho uplatnenia.

Pokiaľ ide o právny vzťah, ktorý existuje medzi účastníkmi sporu, treba zdôrazniť, že hoci súkromnoprávne žaloby podané v súvislosti s uplatňovaním práva hospodárskej súťaže patria do pôsobnosti nariadenia č. 44/2001, je naopak nesporné, že sankcia uložená správnym orgánom v rámci výkonu regulačných právomocí, ktoré mu priznávajú vnútroštátne právne predpisy, patrí pod pojem „správne veci“, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti nariadenia č. 44/2001 v súlade s jeho článkom 1 ods. 1. To platí aj pre pokutu uloženú z dôvodu porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré zakazujú obmedzenia hospodárskej súťaže. Z uvedeného vyplýva, že spor vo veci samej, v ktorom sa orgán hospodárskej súťaže domáha od podniku zaplatenia pohľadávky, ktorá vyplýva z pokuty uloženej tomuto podniku, patrí do správnych vecí.

Pokiaľ ide o podmienky uplatnenia uplatneného nároku, skutočnosť, že orgán hospodárskej súťaže podal žalobu na občianskoprávne súdy, v tomto ohľade nič na veci nemení. Bez ohľadu na povahu konania, ktoré sa uplatňuje podľa vnútroštátneho práva, totiž samotná skutočnosť, že žalobca vymáha dlh založený na pohľadávke, ktorá vyplýva z aktu verejnej moci, stačí na to, aby jeho žaloba bola považovaná za vylúčenú z pôsobnosti nariadenia č. 44/2001.

(pozri body 32 – 34, 38 – 40, 43 a výrok)