Language of document : ECLI:EU:C:2016:527

Sag C-476/14

Citroën Commerce GmbH

mod

Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof)

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 98/6/EF og direktiv 2005/29/EF – forbrugerbeskyttelse – reklameannonce med prisangivelse – begreberne »udbud til salg« og »prisen inklusive afgifter« – forpligtelse til at inkludere de obligatoriske yderligere omkostninger, der er forbundet med fragten af et motorkøretøj, i salgsprisen for dette køretøj«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 7. juli 2016

1.        Forbrugerbeskyttelse – forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer – direktiv 98/6 – reklameannonce med prisangivelse – salgspris – begreb – forpligtelse til at inkludere de obligatoriske yderligere omkostninger, der er forbundet med fragten af et motorkøretøj, i salgsprisen for dette køretøj

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6, art. 1, art. 2, litra a), og art. 3, stk. 4]

2.        Forbrugerbeskyttelse – virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne – direktiv 2005/29 – anvendelsesområde – reklameannonce med prisangivelse – ikke omfattet – anvendelse af direktiv 98/6

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6, art. 3, stk. 4, og 2005/29, art. 3, stk. 4)

1.        Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer, sammenholdt med dettes artikel 1 og artikel 2, litra a), skal fortolkes således, at omkostningerne til transport af et motorkøretøj fra producenten til forhandleren, som forbrugeren skal betale, skal være inkluderet i dette køretøjs salgspris, der er nævnt i en reklame foretaget af en forhandler, når denne pris under hensyn til alle kendetegnene ved denne reklame efter forbrugerens opfattelse er udtryk for et udbud til salg af det nævnte køretøj. Det tilkommer den nationale ret at efterprøve, om disse betingelser er opfyldt.

Selv om artikel 3, stk. 4, i direktiv 98/6 ikke fastsætter en generel forpligtelse til at nævne salgsprisen, vil en reklame, hvori nævnes både de særlige kendetegn ved det produkt, der gøres reklame for, og en pris, der efter opfattelsen hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet forbruger ligner salgsprisen for dette produkt, samt en dato, indtil hvilken det »udbud til salg«, der er formuleret over for forbrugerne, er gyldigt, imidlertid af en sådan forbruger kunne anses for at være forhandlerens tilbud om at sælge produktet under de i denne reklame nævnte betingelser. I et sådant tilfælde skal den således angivne pris overholde kravene i direktiv 98/6. Navnlig skal denne pris være det berørte produkts salgspris, dvs. den endelige pris som omhandlet i det nævnte direktivs artikel 2, litra a). Hvad angår den endelige pris skal denne nødvendigvis omfatte de obligatoriske og forudseelige priselementer, dvs. elementer, som forbrugeren nødvendigvis skal betale, og som udgør en økonomisk modydelse for erhvervelsen af den pågældende vare. I et tilfælde, hvor forhandleren af varen kræver, at forbrugeren bærer omkostningerne til varens transport fra producenten til denne forhandler med den konsekvens, at disse omkostninger, der i øvrigt ligger fast, nødvendigvis skal betales af forbrugeren, udgør disse omkostninger dermed et element i salgsprisen som omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 98/6.

(jf. præmis 30, 31, 37, 38 og 47 samt domskonkl.)

2.        Direktiv 98/6 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer regulerer særlige aspekter af handelspraksisser som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2005/29 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, der kan betegnes som urimelige i forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere, dvs. navnlig de forhold, der vedrører angivelsen af varernes salgspris i udbuddene til salg og i reklamer. På det grundlag kan direktiv 2005/29 ikke finde anvendelse i forhold til aspektet vedrørende en salgspris, der er nævnt i en reklame, idet dette aspekt reguleres af direktiv 98/6.

(jf. præmis 44 og 45)