Language of document : ECLI:EU:C:2016:527

Kohtuasi C‑476/14

Citroën Commerce GmbH

versus

Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof)

Eelotsusetaotlus – Direktiivid 98/6/EÜ ja 2005/29/EÜ – Tarbijakaitse – Reklaam koos müügihinna avaldamisega – Mõisted „pakkumine“ ja „hind koos maksudega“ – Kohustus arvata mootorsõiduki müügihinna sisse kohustuslikud täiendavad kulud, mis on seotud selle sõiduki kohaletoimetamisega

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. juuli 2016. aasta otsus

1.        Tarbijakaitse – Tarbijakaitse tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel – Direktiiv 98/6 – Reklaam koos müügihinna avaldamisega – Müügihind – Mõiste –Kohustus arvata mootorsõiduki müügihinna sisse kohustuslikud täiendavad kulud, mis on seotud selle sõiduki kohaletoimetamisega

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/6, artikli 1 lõike 2 punkt a ja artikli 3 lõige 4)

2.        Tarbijakaitse – Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad – Direktiiv 2005/29 – Kohaldamisala – Reklaam koos müügihinna avaldamisega – Väljaarvamine – Direktiivi 98/6 kohaldamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/6, artikli 3 lõige 4 ja direktiiv 2005/29, artikli 3 lõige 4)

1.        Direktiivi 98/6 tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel artiklit 3 koosmõjus selle direktiivi artikliga 1 ja artikli 2 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et mootorsõiduki tootjalt müüjale kohaletoimetamise kulud, mis tuleb tasuda tarbijal, peavad sisalduma ettevõtja reklaamis märgitud sõiduki müügihinnas, kui selle reklaami kõiki elemente arvestades on see tarbija seisukohast vaadeldav sõiduki müügipakkumusena. Siseriiklikul kohtul tuleb kontrollida, kas kõik need tingimused on täidetud.

Nimelt kuigi direktiivi 98/6 artikli 3 lõige 4 ei kehtesta üldist müügihinna esitamise kohustust, võib siiski tarbija – kes on toote müügihinna osas piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepaneliku ja arukas – mõista ettevõtja pakkumusena müüa toodet reklaamis märgitud tingimustel niisuguse reklaami puhul nagu see, milles avaldatakse nii reklaamitava toote eripärad kui ka selle hind ning kuupäev, milleni eraõiguslikele isikutele tehtud „pakkumus“ jõus on. Sel juhul peab reklaamis märgitud hind vastama direktiivi 98/6 nõuetele. Täpsemalt peab see hind olema asjassepuutuva toote müügihind, see tähendab lõpphind direktiivi 98/6 artikli 2 punkti a tähenduses. Lõpphinnana peab müügihind kindlasti sisaldama vältimatuid ja ettenähtavaid hinnaelemente, mida tarbija on kohustatud maksma ja mis on vaadeldavad rahalise vastusooritusena asjassepuutuva toote omandi üleandmise eest. Seega juhul, kui kaupa müüv ettevõtja nõuab, et tarbija kannaks kauba tootjalt müüjast ettevõtjale kohaletoimetamise kulud, mis tähendab, et need kulud – mis lisaks ei ole ka muutuvad – tuleb tingimata kanda tarbijal, siis on need kulud direktiivi 98/6 artikli 2 punkti a tähenduses müügihinna elemendid.

(vt punktid 30, 31, 37, 38 ja 47 ning resolutsioon)

2.        Direktiiv 98/6 tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel reguleerib kaubandustavade neid konkreetseid aspekte direktiivi 2005/29, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, artikli 3 lõike 4 tähenduses, mida võib ettevõtja ja tarbija vahelistes suhetes pidada ebaausaks, hõlmates muu hulgas neid aspekte, mis puudutavad müügipakkumistes ja reklaamides kauba müügihinna avaldamist. Seda arvestades ei kohaldata juhul, kui reklaami müügihinna avaldamise aspekte reguleerib direktiiv 98/6, nendele aspektidele direktiivi 2005/29.

(vt punktid 44 ja 45)