Language of document : ECLI:EU:C:2016:527

Asia C‑476/14

Citroën Commerce GmbH

vastaan

Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivit 98/6/EY ja 2005/29/EY – Kuluttajansuoja – Mainos, jossa ilmoitetaan hinta – Käsitteet ”tarjous” ja ”hinta veroineen” – Velvollisuus sisällyttää moottoriajoneuvon myyntihintaan kyseisen ajoneuvon toimituksesta aiheutuvat muut väistämättömät kustannukset

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.7.2016

1.        Kuluttajansuoja – Kuluttajansuoja kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa – Direktiivi 98/6 – Mainos, jossa ilmoitetaan hinta – Myyntihinta – Käsite – Velvollisuus sisällyttää moottoriajoneuvon myyntihintaan kyseisen ajoneuvon toimituksesta aiheutuvat muut väistämättömät kustannukset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6 1 artikla, 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 4 kohta)

2.        Kuluttajansuoja – Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt – Direktiivi 2005/29 – Soveltamisala – Mainos, jossa ilmoitetaan hinta, ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan – Direktiivin 98/6 soveltaminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6 3 artiklan 4 kohta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29 3 artiklan 4 kohta)

1.        Kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa annetun direktiivin 98/6 3 artiklaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin 1 artiklan ja 2 artiklan a alakohdan kanssa, on tulkittava siten, että moottoriajoneuvon toimittamisesta valmistajalta myyjälle aiheutuvien kustannusten, joista kuluttaja on vastuussa, on sisällyttävä kyseisen ajoneuvon myyntihintaan, joka on ilmoitettu elinkeinonharjoittajan mainoksessa, silloin, kun kyseisessä mainoksessa esitetään – kun kaikki tämän mainoksen ominaispiirteet otetaan huomioon – kuluttajan näkökulmasta katsottuna mainittua ajoneuvoa koskeva tarjous. Kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava, täyttyvätkö kaikki nämä edellytykset.

Vaikka direktiivin 98/6 3 artiklan 4 kohdassa ei säädetä yleisestä velvollisuudesta, joka koskisi myyntihinnan mainitsemista, tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kuluttaja saattaa nimittäin kuitenkin katsoa, että mainoksessa, jossa mainitaan sekä myynninedistämisen kohteena olevan tuotteen erityispiirteet että hinta, joka muistuttaa tällaisen kuluttajan näkökulmasta katsottuna kyseisen tuotteen myyntihintaa, sekä päivä, johon asti yksityisille esitetty tarjous on voimassa, esitetään elinkeinonharjoittajan tarjous myydä mainittu tuote kyseisessä mainoksessa mainituin ehdoin. Tällaisessa tapauksessa tällä tavalla ilmoitetun hinnan on täytettävä direktiivissä 98/6 asetetut vaatimukset. Erityisesti tämän hinnan on oltava kyseisen tuotteen myyntihinta eli mainitun direktiivin 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettu kyseisen tuotteen lopullinen hinta. Lopullisena hintana myyntihintaan on välttämättä sisällyttävä pakolliset ja ennakoitavat hinnanmuodostustekijät, joista kuluttaja on väistämättä vastuussa ja joita on pidettävä rahallisena vastikkeena kyseisen tuotteen hankkimisesta. Näin ollen siinä tapauksessa, että tuotteen myyvä elinkeinonharjoittaja edellyttää, että kuluttaja vastaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat kyseisen tuotteen toimittamisesta valmistajalta tälle myyjänä toimivalle elinkeinonharjoittajalle, mistä seuraa, että kuluttaja on väistämättä vastuussa näistä kustannuksista, jotka ovat lisäksi vakiomääräisiä, mainitut kustannukset ovat direktiivin 98/6 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun myyntihinnan osatekijä.

(ks. 30, 31, 37, 38 ja 47 kohta sekä tuomiolauselma)

2.        Kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa annetulla direktiivillä 98/6 säännellään sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja kaupallisten menettelyjen, joita voidaan luonnehtia sopimattomiksi elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä suhteissa, yksittäisiä näkökohtia eli muun muassa niitä näkökohtia, jotka liittyvät tuotteiden myyntihinnan ilmoittamiseen myyntitarjouksissa ja mainoksissa. Koska mainoksessa mainittuun myyntihintaan liittyvää näkökohtaa säännellään direktiivillä 98/6, näissä olosuhteissa direktiiviä 2005/29 ei voida soveltaa tämän näkökohdan osalta.

(ks. 44 ja 45 kohta)