Language of document : ECLI:EU:C:2016:527

Lieta C‑476/14

Citroën Commerce GmbH

pret

Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Bundesgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīvas 98/6/EK un 2005/29/EK – Patērētāju aizsardzība – Reklāma ar cenas norādīšanu – Jēdzieni “piedāvājums” un “cena, tostarp visi nodokļi” – Pienākums pārdošanas cenā iekļaut obligātos papildus maksājumus saistībā ar šī automobiļa transportēšanu

Kopsavilkums – Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 7. jūlija spriedums

1.        Patērētāju aizsardzība – Patērētāju aizsardzība, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas – Direktīva 98/6 – Reklāma ar cenas norādīšanu – Pārdošanas cena – Jēdziens – Pienākums pārdošanas cenā iekļaut obligātos papildus maksājumus saistībā ar šī automobiļa transportēšanu

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 3. panta 4. punkts)

2.        Patērētāju aizsardzība – Uzņēmēju negodīga komercprakse pret patērētājiem – Direktīva 2005/29 – Piemērošanas joma – Reklāmas sludinājums ar cenas norādīšanu – Izslēgšana – Direktīvas 98/6/EK piemērošana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6 3. panta 4. punkts un Direktīvas 2005/29 3. panta 4. punkts)

1.        Direktīvas 98/6 par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas, 3. pants, aplūkots kopsakarā ar tās 1. pantu un 2. panta a) apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka izmaksas saistībā ar mehāniskā transportlīdzekļa nogādāšanu no ražotāja līdz pārdevējam, kuras ir jāsedz patērētājam, ir jāiekļauj šī transportlīdzekļa pārdošanas cenā, kas norādīta tirgotāja sagatavotajā reklāmā, gadījumā, kad, ievērojot visas šīs reklāmas iezīmes, tā patērētāja ieskatā veido minētā transportlīdzekļa piedāvājumu. Valsts tiesai ir jāpārbauda, vai visi šie nosacījumi ir īstenojušies.

Lai gan Direktīvas 98/6 3. panta 4. punktā nav paredzēts vispārējs pienākums norādīt pārdošanas cenu, tomēr reklāmu, kurā norādītas tādas reklamējamās preces iezīmes, kas samērā informēta, uzmanīga un apdomīga patērētāja ieskatā līdzinās šīs preces pārdošanas cenai, kā arī datums, līdz kuram ir spēkā privātpersonām izteiktais piedāvājums, patērētājs var uzskatīt par tādu, kurā norādīts tirgotāja piedāvājums pārdot minēto preci atbilstoši šajā reklāmā minētajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā attiecībā uz šādi norādītu cenu ir jāievēro Direktīvas 98/6 prasības. It īpaši, šai cenai ir jābūt attiecīgās preces pārdošanas cenai, proti, tās galīgajai cenai minētās direktīvas 2. panta a) apakšpunkta izpratnē. Pārdošanas cenai kā galīgajai cenai ir jāiekļauj visi obligātie un paredzamie cenas elementi, proti, elementi, kuru samaksu noteikti jāveic patērētājam un kuri veido finanšu atlīdzību par attiecīgās preces iegādi. Līdz ar to gadījumā, kad tirgotājs, kas pārdod preci, pieprasa, lai patērētājs sedz izdevumus saistībā ar šīs preces pārvešanu no ražotāja līdz šim tirgotājam‑pārdevējam, kā rezultātā šie izdevumi, kas turklāt ir nemainīgi, ir jāsedz patērētājam, minētie izdevumi ir pārdošanas cenas Direktīvas 98/6 2. panta a) punkta izpratnē elements.

(sal. ar 30., 31., 37., 38. un 47. punktu un rezolutīvo daļu)

2.        Tomēr ir jānorāda, ka Direktīvā 98/6 par patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas, tiek regulēti konkrēti tādas komercprakses aspekti Direktīvas 2005/29, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, 3. panta 4. punkta izpratnē, kas var tikt kvalificēta kā negodīga komercprakse attiecībās starp tirgotājiem un patērētājiem, proti, tostarp negodīga komercprakse saistībā ar preču cenas norādīšanu pārdošanas piedāvājumos un reklāmā. Šādos apstākļos, ņemot vērā, ka reklāmā norādītais aspekts attiecībā uz pārdošanas cenu tiek regulēts Direktīvā 98/6, attiecībā uz šo aspektu nevar tikt piemērota Direktīva 2005/29.

(sal. ar 44. un 45. punktu)