Language of document : ECLI:EU:C:2017:71

Kohtuasi C573/14

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

versus

Mostafa Lounani

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia))

Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Varjupaik – Direktiiv 2004/83/EÜ – Miinimumnõuded, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase staatus – Artikli 12 lõike 2 punkt c ja artikli 12 lõige 3 – Pagulasseisundi tunnustamata jätmine – Mõiste „ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevad teod“ – Ulatus – Terroristliku organisatsiooni juhtliige – Terrorirühmituse tegevuses osalemise eest kriminaalkorras süüdimõistmine – Individuaalne hindamine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 31. jaanuari 2017. aasta otsus

1.        Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Varjupaigapoliitika – Pagulasseisund või täiendava kaitse seisund – Direktiiv 2004/83 – Pagulasseisundi tunnustamata jätmine – Tunnustamata jätmise põhjused – ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevad teod – Kohaldamisala – Piirdumine tegudega, mille eest on süüdi mõistetud mõnes raamotsuse 2002/475 artikli 1 lõikes 1 ette nähtud terrorikuriteos – Puudumine

(nõukogu direktiiv 2004/83, artikli 12 lõike 2 punkt c; nõukogu raamotsus 2002/475, artikli 1 lõige 1)

2.        Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Varjupaigapoliitika – Pagulasseisund või täiendava kaitse seisund – Direktiiv 2004/83 – Pagulasseisundi tunnustamata jätmine – Tunnustamata jätmise põhjused – ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevad teod – Tunnustamata jätmine, mille eeldus on asjaolude individuaalne hindamine pädeva asutuse poolt

(nõukogu direktiiv 2004/83, artikli 12 lõike 2 punkt c)

3.        Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Varjupaigapoliitika – Pagulasseisund või täiendava kaitse seisund – Direktiiv 2004/83 – Pagulasseisundi tunnustamata jätmine – Tunnustamata jätmise põhjused – ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevad teod – Mõiste – Terrorirühmituse tegevuses osalemine – Hõlmamine – Terroriakti toimepanemise, selle katse ja sellega ähvardamise puudumine – Mõju puudumine

(nõukogu direktiiv 2004/83, artikli 12 lõike 2 punkt c ja lõige 3; nõukogu raamotsus 2002/475, artikli 1 lõige 1)

1.      Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta artikli 12 lõike 2 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selles ette nähtud pagulasseisundi tunnustamata jätmise aluse esinemisest lähtumiseks ei ole vaja, et rahvusvahelise kaitse taotleja oleks süüdi mõistetud mõnes nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta artikli 1 lõikes 1 ette nähtud terrorikuriteos.

Kui liidu seadusandja oleks kavatsenud direktiivi 2004/83 artikli 12 lõike 2 punkti c kohaldamisala kitsendada ning piirata mõiste „ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevad teod“ üksnes raamotsuse 2002/475 artikli 1 lõikes 1 loetletud süütegudega, oleks ta saanud seda raskusteta teha nende süütegude sõnaselge nimetamise või raamotsusele viitamise teel.

Direktiivi 2004/83 artikli 12 lõike 2 punktis c ei ole aga viidatud ei raamotsusele 2002/475, kuigi artikli 12 lõike 2 punkti c koostamise ajal see juba kehtis, ega ühelegi muule Euroopa Liidu õigusaktile, mis on vastu võetud terrorismivastase võitluse kontekstis.

(vt punktid 52–54 ja resolutsiooni punkt 1)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 72)

3.      Direktiivi 2004/83 artikli 12 lõike 2 punkti c ja artikli 12 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et terrorirühmituse tegevuses osalemises seisnevad teod nagu need, milles põhikohtuasja vastustaja süüdi mõisteti, võivad õigustada pagulasseisundi tunnustamata jätmist, isegi kui ei ole tõendatud, et asjassepuutuv isik on toime pannud, üritanud toime panna või ähvardanud toime panna sellise terroriakti, mida on nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides. Nende asjaolude individuaalsel hindamisel, mis võimaldavad kindlaks teha, kas on kaalukaid põhjusi arvata, et isik on toime pannud ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega vastuolus olevaid tegusid, on selliseid tegusid õhutanud või nende toimepanemises muul viisil osalenud, on asjaolul, et liikmesriigi kohtud on selle isiku süüdi mõistnud terrorirühmituse tegevuses osalemises, eriline tähtsus, samamoodi nagu tuvastatud faktil, et isik oli selle rühmituse juhtliige, ilma et oleks vaja tõendada, et isik ise õhutas terroriakti või osales selle toimepanemises muul viisil.

(vt punkt 79 ja resolutsiooni punkt 2)