Language of document : ECLI:EU:C:2017:71

Asia C-573/14

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

vastaan

Mostafa Lounani

(Conseil d’État’n (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Turvapaikka – Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 12 artiklan 3 kohta – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisten tekojen käsite – Ulottuvuus – Terroristijärjestön johtava jäsen – Terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta saatu rikosoikeudellinen tuomio – Tapauskohtainen tarkastelu

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 31.1.2017

1.        Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Turvapaikkapolitiikka – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2004/83 – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Myöntämättä jättämiset perusteet – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot – Soveltamisalaa ei ole rajoitettu tekoihin, joista on tuomittu johonkin puitepäätöksen 2002/475 1 artiklan 1 kohdassa säädettyyn terrorismirikokseen

(Neuvoston direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohta; neuvoston puitepäätöksen 2002/475 1 artiklan 1 kohta)

2.        Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Turvapaikkapolitiikka – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2004/83 – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Myöntämättä jättämiset perusteet – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot – Myöntämättä jättäminen perustuu toimivaltaisen viranomaisen tapauskohtaiseen arviointiin tosiseikoista

(Neuvoston direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohta)

3.        Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Turvapaikkapolitiikka – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2004/83 – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Myöntämättä jättämiset perusteet – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot – Käsite – Terroristiryhmän toimintaan osallistuminen – Soveltamisalaan kuuluminen – Terroriteon tekemisen, yrityksen tai tällaisen teon tekemisellä uhkaamisen puuttuminen – Vaikutuksettomuus

(Neuvoston direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 3 kohta; neuvoston puitepäätöksen 2002/475 1 artiklan 1 kohta)

1.      Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädettyyn pakolaisaseman myöntämättä jättämisen perusteeseen vetoaminen ei edellytä sitä, että kansainvälisen suojelun hakija olisi tuomittu jostakin terrorismin torjumisesta 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta terrorismirikoksesta.

Jos unionin lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut rajoittaa direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamisalaa ja käsitettä ”Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot” pelkästään puitepäätöksen 2002/475 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin rikoksiin, se olisi voinut vaikeuksitta tehdä näin mainitsemalla nämä rikokset nimenomaisesti tai viittaamalla tähän puitepäätökseen.

Direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ei kuitenkaan viitata puitepäätökseen 2002/475, vaikka se oli olemassa sinä ajankohtana, jona 12 artiklan 2 kohdan c alakohta laadittiin, eikä mihinkään muuhun Euroopan unionin antamaan terrorismin torjuntaan liittyvään asiakirjaan.

(ks. 52–54 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 72 kohta)

3.      Direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 12 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että sellaiset teot, joilla osallistutaan terroristiryhmän toimintaan, kuten ne, joista pääasian vastapuoli on tuomittu, voivat olla pakolaisaseman myöntämättä jättämisen peruste, vaikka ei ole osoitettu, että kyseinen henkilö on tehnyt, yrittänyt tehdä tai uhannut tehdä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa täsmennetyn terroriteon. Kun tarkastellaan tapauskohtaisesti tosiseikkoja, joiden nojalla voidaan arvioida, onko vakavaa aihetta epäillä, että henkilö on syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin, yllyttänyt tällaisiin tekoihin tai muulla tavoin osallistunut niihin, sillä seikalla, että jäsenvaltion tuomioistuimet ovat tuominneet tämän henkilön osallistumisesta terroristiryhmän toimintaan, on erityinen merkitys, samoin kuin sillä seikalla, että mainittu henkilö oli tämän ryhmän johtava jäsen, eikä ole välttämätöntä osoittaa, että tämä sama henkilö on itse yllyttänyt terroritekoihin tai osallistunut niihin muulla tavoin.

(ks. 79 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)