Language of document : ECLI:EU:C:2017:71

Zadeva C573/14

Commissaire général aux réfugiés in aux apatrides

proti

Mostafa Lounani

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo le Conseil d’État (Belgija))

„Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Azil – Direktiva 2004/83/ES – Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca – Člen 12(2)(c) in člen 12(3) – Izključitev iz statusa begunca – Pojem ,dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov‘ – Obseg – Vodja teroristične organizacije – Kazenska obsodba zaradi sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine – Posamična presoja“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 31. januarja 2017

1.        Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Azilna politika – Status begunca ali status subsidiarne zaščite – Direktiva 2004/83 – Izključitev statusa begunca – Razlogi za izključitev – Dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov – Področje uporabe – Omejitev ravnanj, ki so predmet obsodbe za eno izmed terorističnih dejanj iz člena 1(1) Okvirnega sklepa 2002/475 – Neobstoj

(Direktiva Sveta 2004/83, člen 12(2)(c); Okvirni sklep Sveta 2002/475, člen 1(1))

2.        Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Azilna politika – Status begunca ali status subsidiarne zaščite – Direktiva 2004/83 – Izključitev statusa begunca – Razlogi za izključitev – Dejanja, ki so v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov – Izključitev, ki je odvisna od posamične ocene dejstev s strani pristojnega organa

(Direktiva Sveta 2004/83, člen 12(2)(c))

3.        Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Azilna politika – Status begunca ali status subsidiarne zaščite – Direktiva 2004/83 – Izključitev statusa begunca – Razlogi za izključitev – Dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov – Pojem – Sodelovanje v dejavnostih teroristične skupine – Vključitev – Neobstoj izvršitve, poskusa izvršitve ali grožnje terorističnega dejanja – Nevplivanje

(Direktiva Sveta 2004/83, člen 12(2)(c) in (3); Okvirni sklep Sveta 2002/475, člen 1(1))

1.      Člen 12(2)(c) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite je treba razlagati tako, da za ugotovitev, da obstaja razlog za izključitev iz statusa begunca iz tega člena, ni nujno, da bi bil prosilec za mednarodno zaščito obsojen za eno od terorističnih kaznivih dejanj iz člena 1(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu.

Če bi zakonodajalec Unije nameraval zožiti področje uporabe člena 12(2)(c) Direktive 2004/83 in zožiti pojem „dejanj, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov“ zgolj na kazniva dejanja, navedena v členu 1(1) Okvirnega sklepa 2002/475, bi lahko to brez težav naredil tako, da bi ta kazniva dejanja izrecno navedel ali napotil na ta okvirni sklep.

Vendar pa se člen 12(2)(c) Direktive 2004/83 ne sklicuje niti na Okvirni sklep 2002/475, čeprav je ta v času sprejemanja člena 12(2)(c) že obstajal, niti na noben drug instrument, ki ga je Evropska unija sprejela v okviru boja proti terorizmu.

(Glej točke od 52 do 54 in točko 1 izreka.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 72.)

3.      Člen 12(2)(c) in člen 12(3) Direktive 2004/83 je treba razlagati tako, da dejanja sodelovanja pri dejavnosti teroristične skupine, kakršna so tista, za katera je bila obsojena nasprotna stranka iz postopka v glavni stvari, lahko upravičijo izključitev iz statusa begunca, čeprav ni dokazano, da je zadevna oseba storila, poskusila storiti ali grozila, da bo storila teroristično dejanje, kot je določeno v resolucijah Varnostnega sveta Združenih narodov. Za namen posamične ocene dejstev, na podlagi katerih se presoja, ali obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da je neka oseba kriva za dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov, da je napeljevala k takim dejanjem ali da je pri njih kako drugače sodelovala, ima okoliščina, da so sodišča države članice to osebo obsodila zaradi sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine, posebno težo, enako kot ugotovitev, da je bila ta oseba vodja te skupine, pri čemer ni treba dokazati, da je ta oseba sama napeljevala k storitvi terorističnega dejanja ali da je pri njem kako drugače sodelovala.

(Glej točko 79 in točko 2 izreka.)