Language of document : ECLI:EU:C:2017:127

Věc C578/16 PPU

C. K. a další

proti

Republika Slovenija

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče)

„Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Hranice, azyl a přistěhovalectví – Dublinský systém – Nařízení (EU) č. 604/2013 – Článek 4 Listiny základních práv Evropské unie – Nelidské či ponižující zacházení – Přemístění závažně nemocného žadatele o azyl do státu příslušného k posouzení jeho žádosti – Neexistence závažných důvodů se domnívat, že v tomto členském státě dochází k systematickým nedostatkům – Povinnosti uložené členskému státu, který má provést přemístění“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. února 2017

1.        Předběžné otázky – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Podmínky – Žadatelé o azyl, kteří mohou být přemístěni do členského státu příslušného k posouzení jejich žádostí – Přemístění, které může mít nepříznivý dopad na zdravotní stav jednoho z žadatelů

(Statut Soudního dvora, článek 23a; jednací řád Soudního dvora, článek 107)

2.        Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Azylová politika – Kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu – Nařízení č. 604/2013 – Posuzovací pravomoc členských států – Možnost posouzení žádosti o azyl příslušející jinému členskému státu – Rozhodnutí spočívající v uplatňování unijního práva a zahrnující jeho výklad

(Článek 267 SFEU; Listina základních práv Evropské unie, čl. 51 odst. 1; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013, čl. 17 odst. 1)

3.        Základní práva – Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu – Rozsah – Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Azylová politika – Kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu – Nařízení č. 604/2013 – Nedostatky, pokud jde o azylové řízení a podmínky pro přijímání žadatelů o azyl v členském státě – Přemístění těžce nemocného žadatele o azyl do tohoto státu – Rozsah povinností členského státu, který má provést přemístění – Povinnost posoudit v případě nemožnosti přemístění žádost o azyl sám – Nedostatky

(Listina základních práv Evropské unie, článek 4; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013, čl. 17 odst. 1)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 47–51)

2.      Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států musí být vykládán v tom smyslu, že se na uplatnění „diskrečního ustanovení“ členským státem, které je stanoveno v tomto ustanovení, nevztahuje pouze vnitrostátní právo a jeho výklad podaný ústavním soudem tohoto členského státu, ale představuje otázku výkladu unijního práva ve smyslu článku 267 SFEU.

(viz bod 54, výrok 1)

3.      Článek 4 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že:

–        i při neexistenci závažných důvodů se domnívat, že dochází k systematickým nedostatkům v členském státě příslušném pro posouzení žádosti o azyl, lze přemístění žadatele o azyl v rámci nařízení č. 604/2013 provést pouze za podmínek, které vylučují, že toto přemístění s sebou ponese skutečné a prokázané riziko, že dotyčná osoba bude vystavena nelidskému či ponižujícímu zacházení ve smyslu tohoto článku;

–        za okolností, kdy by přemístění žadatele o azyl, který trpí obzvláště závažným duševním nebo fyzickým onemocněním, s sebou neslo skutečné a prokázané riziko značného a nevratného zhoršení jeho zdravotního stavu, představuje toto přemístění nelidské a ponižující zacházení ve smyslu uvedeného článku;

–        přísluší orgánům členského státu, který má provést přemístění, a případně jeho soudům, aby vyloučily jakoukoliv závažnou pochybnost týkající se dopadu přemístění na zdravotní stav dotyčné osoby a přijaly nezbytná opatření proto, aby k jejímu přemístění došlo za podmínek, které umožňují vhodným a dostatečným způsobem ochránit zdravotní stav této osoby. V případě, že přijetí uvedených opatření nebude vzhledem k obzvláštní závažnosti onemocnění dotyčného žadatele dostatečné k zajištění, že jeho přemístění s sebou neponese skutečné riziko značného a nevratného zhoršení jeho zdravotního stavu, přísluší orgánům dotčeného členského státu, aby odložily výkon přemístění této osoby, a to do doby, než bude její stav takový, že bude způsobilá k takovému přemístění, a

–        jestliže případně zjistí, že se zdravotní stav dotyčného žadatele o azyl v krátké době nezlepší nebo že odklad řízení po dlouhou dobu může zhoršit stav dotyčné osoby, může se dožadující členský stát rozhodnout, že žádost přezkoumá sám, přičemž uplatní „diskreční ustanovení“ stanovené v čl. 17 odst. 1 nařízení č. 604/2013.

Článek 17 odst. 1 nařízení č. 604/2013 vykládaný ve světle článku 4 Listiny základních práv Evropské unie nelze vykládat tak, že za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené ve věci v původním řízení, ukládá tomuto členskému státu povinnost, aby uvedené ustanovení uplatnil.

V každém případě za předpokladu, že by zdravotní stav dotyčného žadatele o azyl neumožňoval dožadujícímu členskému státu provést jeho přemístění během šestiměsíční lhůty stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení Dublin III, příslušnému členskému státu zanikne jeho povinnost převzít dotyčnou osobu zpět a příslušným státem se stane dožadující členský stát v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

(viz body 89, 96, 97, výrok 2)