Language of document : ECLI:EU:C:2017:95

Věc C562/15

Carrefour Hypermarchés SAS

proti

ITM Alimentaire International SASU

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d’appel de Paris)

„Řízení o předběžné otázce – Srovnávací reklama – Směrnice 2006/114/ES – Článek 4 – Směrnice 2005/29/ES – Článek 7 – Objektivní cenové srovnání – Klamavé opomenutí – Reklama srovnávající ceny výrobků prodávaných v prodejnách různé velikosti a druhu – Přípustnost – Závažná informace – Rozsah a způsob sdělení informace“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. února 2017

Ochrana spotřebitelů – Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům – Směrnice 2005/29 – Klamavé opomenutí – Klamavá a srovnávací reklama – Směrnice 2006/114 – Reklama srovnávající ceny výrobků prodávaných v prodejnách různé velikosti a druhu – Podmínky přípustnosti – Podstatná informace – Ověření vnitrostátním soudem – Posuzované skutečnosti

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29, čl. 7 odst. 1 až 3; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115, čl. 4 písm. a) až c)]

Článek 4 písm. a) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě ve spojení s čl. 7 odst. 1 až 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) musí být vykládán v tom smyslu, že taková reklama, jako je reklama, o kterou se jedná v původním řízení, která srovnává ceny výrobků prodávaných v prodejnách různého druhu a velikosti, může – jsou-li tyto prodejny součástí řetězců, z nichž každý má prodejny různé velikosti a druhu, a srovnává-li zadavatel ceny ve svých prodejnách větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu – být nedovolená ve smyslu prvně uvedeného ustanovení, ledaže by spotřebitelé byli o tom, že byly srovnávány ceny v prodejnách zadavatele větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, jasným způsobem vlastním reklamním sdělením informováni.

Předkládajícímu soudu při posuzování, zda je taková reklama dovolená, přísluší, aby ověřil, zda reklama, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, s ohledem na okolnosti daného případu splňuje požadavek objektivity srovnání a nemá klamavý charakter, přičemž musí zohlednit vnímání dotčených výrobků průměrným běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným spotřebitelem a dále údaje uvedené v dané reklamě, zejména ohledně prodejen řetězce zadavatele a prodejen konkurenčních řetězců, jejichž ceny byly srovnávány, a obecně všechny její znaky.

(viz bod 40 a výrok)