Language of document : ECLI:EU:C:2016:759

Kohtuasi C‑601/14

Euroopa Komisjon

versus

Itaalia Vabariik

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2004/80/EÜ – Artikli 12 lõige 2 – Tahtlike vägivallakuritegude ohvrite riiklikud hüvitisskeemid, mis tagavad õiglase ja asjakohase hüvitise – Riiklik hüvitisskeem, mis ei hõlma kõiki riigi territooriumil toime pandud tahtlikke vägivallakuritegusid

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 11. oktoobri 2016. aasta otsus

1.        Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Direktiivist tulenevate kohustuste rikkumine – Vastuväited – Direktiivi õiguspärasuse kahtluse alla seadmine – Vastuvõetamatus – Piirid – Õigustühine akt

(ELTL artiklid 258, 259, 263 ja 265)

2.        Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades – Direktiiv 2004/80 – Tahtlike vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmine – Liikmesriikide kohustus kehtestada ohvrite hüvitisskeemid – Riiklik hüvitisskeem, mis ei hõlma kõiki selliseid kuritegusid – Kohustuste rikkumine

(Nõukogu direktiiv 2004/80, artikli 12 lõige 2)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 33 ja 34)

2.      Liikmesriik rikub direktiivi 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist, artikli 12 lõikest 2 tulenevat kohustust, kui ta ei võta kõiki vajalikke meetmeid, et tagada kõigi oma territooriumil toime pandud tahtlike vägivallakuritegude ohvrite hüvitisskeemi olemasolu piiriülestel juhtudel.

Selle sätte eesmärk on tagada liidu kodanikule õigus õiglasele ja asjakohasele hüvitisele kahju eest, mis on talle osaks langenud liikmesriigis, kus ta viibib vaba liikumise õigust kasutades, ning selleks paneb see säte kõigile liikmesriikidele kohustuse tagada kõigi oma territooriumil toime pandud tahtlike vägivallakuritegude ohvrite hüvitisskeemi olemasolu.

Mis puudutab kuriteo tahtlikkuse ja vägivaldsuse kindlakstegemist, siis kuigi liikmesriikidel on üldjuhul pädevus selle mõiste ulatust oma siseriiklikus õiguses täpsustada, ei luba see pädevus neil siiski kuriteoohvrite hüvitisskeemi kohaldamisala selliselt piirata, et see hõlmaks üksnes teatud tahtlikke vägivallakuritegusid – vastasel juhul kaotaks direktiivi 2004/80 artikli 12 lõige 2 oma kasuliku mõju.

Ehkki direktiiviga 2004/80 loodud koostöösüsteem puudutab vaid hüvitise kättesaadavust piiriülestel juhtudel, ei välista see siiski seda, et direktiivi artikli 12 lõige 2 paneb direktiivi eesmärgi täitmise tagamiseks liikmesriikidele kohustuse võtta vastu riiklik skeem, mis tagab hüvitise kõigi oma territooriumil toime pandud tahtlike vägivallakuritegude ohvritele.

(vt punktid 45, 46, 49 ja 52 ning resolutsiooni punkt 1)