Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Szczecinie (Полша), постъпило на 28 февруари 2017 г. — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

(Дело C-106/17)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Страни в главното производство

Ищец: Paweł Hofsoe

Ответник: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. със седалище Münster

Преюдициален въпрос

Трябва ли позоваването в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 на член 11, параграф 1, буква б) от този регламент да се тълкува в смисъл, че физическо лице с качество търговец, по-специално осъществяващ дейност във връзка със събирането на обезщетения от застрахователи по силата на договорно придобиване на вземането от пряко увредения, може да предяви иск за това вземане срещу застрахователя на гражданската отговорност на отговорното за пътнотранспортно произшествие лице, който е със седалище на територията на държава членка, различна от тази по местоживеене на увредения, пред съд на държавата членка по местоживеене на увредения?

____________

1 ОВ L 351, стр. 1