Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polen) den 28. februar 2017 – Paweł Hofsoe mod LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

(Sag C-106/17)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Paweł Hofsoe

Sagsøgt: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

Præjudicielt spørgsmål

Skal henvisningen i artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 1 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område til samme forordnings artikel 11, stk. 1, litra b), fortolkes således, at en fysisk person, som bl.a. driver virksomhed med at gøre erstatningskrav gældende over for forsikringsgivere, under påberåbelse af ved aftale at have erhvervet den direkte skadelidtes krav kan anlægge sag om dette krav mod det forsikringsselskab, hvor skadevolderen i en trafikulykke har sin ansvarsforsikring, ved en domstol i skadelidtes bopælsmedlemsstat i tilfælde, hvor forsikringsgiveren har hjemsted i en anden medlemsstat end skadelidte?

____________

1     EUT L 351, s. 1.