Language of document :

Kanne 3.4.2017 – FVE Holýšov I ym. v. komissio

(Asia T-217/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: FVE Holýšov I s. r. o. (Praha, Tšekki) ja 27 muuta kantajaa (edustajat: asianajajat A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes ja T. Herbold)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 28.11.2016 antaman päätöksen C(2016) 7827 final (valtiontuki SA.40171 (2015/NN)1 , joka koskee uusiutuviin energiamuotoihin perustuvan sähköntuotannon tukemista Tšekin tasavallassa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja on jo vuoden 2004 heinäkuussa päivätyssä relevanteille teollisuusjärjestöille lähettämässään kirjeessä päättänyt, ettei kyseinen Tšekin tasavallan energiatukijärjestelmä merkitse valtiontukea, ja että vastaaja on oikeudellisesti sidottu päätökseensä, jota se ei ole kumonnut eikä voi kumota

Toinen kanneperuste, joka perustuu kantajien luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden loukkaamiseen.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei kyseinen Tšekin tukijärjestelmä merkitse valtiontukea.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että Tšekin tasavalta pakotetaan riidanalaisella päätöksellä panemaan täytäntöön kokonaisvaltainen tarkastelumekanismi, jolla loukataan kantajien luottamuksensuojaa siltä osin kuin on kyse järjestelmän luotettavuudesta.

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalainen päätös perustuu tosiseikkoja koskeviin virheisiin, koska siinä katsotaan, että verkonhaltijoilla on velvollisuus vyöryttää uusiutuvasta energiasta aiheutuvat kustannukset kuluttajille. Tšekin lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta velvollisuudesta.

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan EU-sopimuksen 5 artiklan 1 kohtaa (toimivallan rajoittaminen annetun toimivallan periaatteen mukaisesti)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalainen päätös perustuu ilmeiseen arviointivirheeseen.

____________

1 EUVL C 69, s. 2.