Language of document :

Talan väckt den 3 april 2017 – FVE Holýšov I m.fl. mot kommissionen

(Mål T-217/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: FVE Holýšov I s. r. o. (Prag, Republiken Tjeckien) och 27 andra sökande (ombud: advokaterna A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes och T. Herbold)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2016) 7827 final av den 28 november 2016 angående statligt stöd SA.40171 (2015/NN)1 om främjande av elproduktion i Tjeckien från förnyelsebara energikällor,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sju grunder.

Första grunden: Kommissionen har i sin skrivelse från juli 2004 till berörda branschorganisationer redan beslutat att Tjeckiens system för främjande av förnyelsebar energi inte utgör statligt stöd. Kommissionen är därför lagligen bunden av detta beslut, vilket den inte har upphävt och vilket den inte får upphäva.

Andra grunden: Åsidosättande av sökandenas berättigade förväntningar och rättssäkerheten.

Tredje grunden: Det aktuella tjeckiska systemet för främjande av förnyelsebar energi utgör inte statligt stöd.

Fjärde grunden: Det angripna beslutet tvingar Tjeckien att införa en övergripande tillsynsmekanism, vilket åsidosätter sökandenas berättigade förväntningar i systemets tillförlitlighet.

Femte grunden: Det angripna beslutet är grundat på en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, eftersom kommissionen funnit att det finns en skyldighet för nätoperatörer att övervältra kostnaderna för förnyelsebar energi på energikunderna. Det fanns inte någon sådan skyldighet enligt tjeckisk lag.

Sjätte grunden: Det angripna beslutet åsidosätter artikel 5.1 i EU-fördraget (begränsning av befogenheter genom principen om tilldelning).

Sjunde grunden: Det angripna beslutet grundar sig på en uppenbart oriktig bedömning.

____________

1 EUT C 69, 2017, s. 2.