Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 2. maj 2017, Erdem Deha Altiner og Isabel Hanna Ravn mod Udlændingestyrelsen

(Sag C-230/17)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Sagsøger: Erdem Deha Altiner og Isabel Hanna Ravn

Sagsøgte: Udlændingestyrelsen

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 21 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, jf. opholdsdirektivet1 analogt, til hinder for, at en medlemsstat nægter en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, som er statsborger i denne medlemsstat, og som er vendt tilbage til medlemsstaten efter at have udøvet sin ret til fri bevægelighed, en afledt opholdsret, hvis familiemedlemmet ikke indrejser eller indgiver ansøgning om opholdsret i naturlig forlængelse af unionsborgerens tilbagevenden?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158, s. 77)