Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2017. május 4-i ítélete (az Obvodní soud pro Prahu [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marcela Pešková, Jiří Peška kontra Travel Service a.s.

(C-315/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – Az 5. cikk (3) bekezdése – A visszautasított beszállás és a légi járat törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás – Hatály – A kártalanítási kötelezettség alóli mentesülés – Légi jármű madárral történő ütközése – A „rendkívüli körülmények” fogalma – Valamely rendkívüli körülménynek vagy az ilyen körülmény következményeinek az elhárításához szükséges „észszerű intézkedések” fogalma)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Obvodní soud pro Prahu

Az alapeljárás felei

Felperesek: Marcela Pešková, Jiří Peška

Alperes: Travel Service a.s.

Az ítélet rendelkező része

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a légi jármű madárral történő ütközése az e rendelkezés értelmében vett „rendkívüli körülmények” fogalmába tartozik.

A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a légi járat törlését vagy jelentős késését nem rendkívüli körülmények okozták, amikor ez a törlés vagy ez a késés abból ered, hogy a légi fuvarozó a választása szerinti szakértőhöz fordul, hogy a madárral történő ütközés miatt megkövetelt biztonsági ellenőrzéseket újból elvégezze, miután azokat az alkalmazandó szabályozások értelmében engedéllyel rendelkező szakértő már elvégezte.

A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azok az „észszerű intézkedések”, amelyeket valamely légi fuvarozónak meg kell tennie annak érdekében, hogy csökkentse, sőt megelőzze a madárral történő ütközés kockázatait, és így mentesüljön az említett rendelet 7. cikke szerint az utasoknak járó kártalanítás kötelezettsége alól, magukban foglalják az említett madarak jelenlétével kapcsolatos megelőző vizsgálati intézkedések alkalmazását, feltéve hogy ez a légi fuvarozó az ilyen intézkedéseket különösen műszaki és igazgatási szempontból ténylegesen megteheti, hogy ezek az intézkedések nem követelnek meg tőle vállalkozásának kapacitásait tekintve elviselhetetlen áldozatokat, valamint hogy ez a fuvarozó bizonyította, hogy az említett intézkedéseket a madárral történő ütközéssel érintett légi járat tekintetében ténylegesen megtette, és a kérdést előterjesztő bíróság feladata az arról való meggyőződés, hogy az említett feltételek teljesülnek.

A 261/2004 rendelet (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely légi járatnak az érkezéskor legalább háromórás késése esetében, amelynek oka nemcsak valamely olyan rendkívüli körülmény, amelyet nem lehetett volna elkerülni a helyzetnek megfelelő intézkedésekkel, és amellyel kapcsolatban a légi fuvarozó e körülmény következményeinek elhárítására alkalmas minden észszerű intézkedést megtett, hanem egy másik olyan körülmény is, amely nem tartozik ebbe a kategóriába, az ezen első körülménynek betudható késést le kell vonni az érintett légi járatnak az érkezéskor fennálló teljes késési idejéből annak értékeléséhez, hogy az ezen légi járat érkezésekor fennálló késésre az e rendelet 7. cikkében előírt kártalanításnak kell-e vonatkoznia.

____________

1 HL C 414., 2015.12.14.