Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Berlin (Tyskland) den 12. april 2017 – flightright GmbH mod Iberia Express SA

(Sag C-186/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: flightright GmbH

Sagsøgt: Iberia Express SA

Præjudicielt spørgsmål

Kan der også foreligge en kompensationsret i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 261/2004 1 , når en luftfartspassager som følge af en relativt kort forsinkelse i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt ikke når en direkte tilsluttet flyforbindelse, og dette medfører en forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted på tre timer eller mere, men de to flyvninger blev varetaget af forskellige luftfartsselskaber, og reservationen blev foretaget af en arrangør, der foretog reservationen af hele flyrejsen via et andet luftfartsselskab?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).