Language of document : ECLI:EU:C:2017:126

Kohtuasi C503/15

Ramón Margarit Panicello

versus

Pilar Hernández Martínez

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa)

Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 267 – Kohtusekretär – Mõiste „liikmesriigi kohus“ – Kohustuslik kohtualluvus – Õigustmõistva funktsiooni täitmine – Sõltumatus – Euroopa Kohtu pädevuse puudumine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (viies koda) 16. veebruari 2017. aasta otsus

Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtusse pöördumine – Liikmesriigi kohus ELTL artikli 267 tähenduses – Mõiste – Secretario Judicial (Hispaania) – Väljajätmine – Põhimenetlus, mille puhul on tegemist haldusmenetlusega – Organi kohustus juhinduda ametialaselt kõrgemalseisva juhiga ühtse tegevuse ja alluvuse põhimõtetest

(ELTL artikkel 267)

Euroopa Kohtu pädevusse ei kuulu Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (naistevastase vägivalla juhtumitega tegeleva Terrassa kohtu kohtusekretär, Hispaania) esitatud küsimustele vastamine. Kõigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et põhikohtuasjas vaidluse all oleva maksmata esindajatasu nõude läbivaatamisel ei kujuta Secretario Judicial (kohtusekretär) endast „kohut“ ELTL artikli 267 tähenduses, ning siinjuures ei ole vaja kontrollida, kas selle organi puhul on täidetud teised kohtu tunnuste esinemist hinnata võimaldavad kriteeriumid, mis on loetletud käesoleva kohtuotsuse punktis 27.

Käesoleval juhul tuleb esiteks seoses eelotsusetaotluse esitanud organile allumise „kohustuslikkusega“ tõdeda, et põhimõtteliselt seda käesoleval juhul ei esine, sest Secretario Judicialele (kohtusekretär) tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 34 ja 35 antud pädevus esindajatasu nõuete lahendamiseks on puhtalt kõrvaline ja valikuline. Esindaja või advokaat võib niisuguse nõude esitada üksnes niisuguste summade nõudmiseks, mis on seotud juba lõppenud põhimenetlusega, milles ta oma klienti esindas. Lisaks ei ole niisuguste tasude sissenõudmise puhul mingit õiguslikku ega faktilist kohustust kõnealuse nõude esitamiseks, vaid valida on selle nõude ning kohtuliku tuvastus- või maksekäsumenetluse vahel.

Neist kaalutlustest tuleneb, et niisugune maksmata esindajatasu nõue, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, lahendatakse halduslikku laadi menetluses, mille puhul ei saa asuda seisukohale, et Secretario Judicial (kohtusekretär) täidab õigustmõistvat ülesannet, nagu seda märkis ka eelotsusetaotluse esitanud organ oma kolmandas küsimuses ja järeldas Tribunal Constitucional (konstitutsioonikohus) oma 17. märtsi 2016. aasta otsuses 58/2016.

Selles kontekstis tuleb lisaks märkida, et Secretario Judicial (kohtusekretär) ei vasta ka käesoleva kohtuotsuse punktis 27 mainitud sõltumatuse nõudele.

Käesoleval juhul peab küll paika, et maksmata esindajatasu nõuete läbivaatamisel vastab Secretario Judicial (kohtusekretär) sõltumatuse nõudele sisemisest aspektist hinnatuna, kuivõrd ta täidab oma ülesandeid menetlusosalisi ja nende vaidluse esemesse puutuvaid huve arvestades täiesti objektiivselt ja erapooletult. Sellegipoolest peab samapalju paika ka see, et kõnealuste nõuete läbivaatamisel ei vasta Secretario Judicial (kohtusekretär) sõltumatuse nõudele välisest aspektist hinnatuna, kuivõrd see eeldab hierarhilise või alluvussuhte puudumist üksustega, kes saavad talle anda korraldusi või juhtnööre.

Hispaania valitsus tõi oma kirjalikes ja suulistes seisukohtades nimelt välja, et nii kohtute seaduse artikli 452 lõikest 1, artikli 465 lõigetest 6 ja 8 ning artiklist 467 ja kuninga dekreedi 1608/2005 artiklist 3 ja artikli 16 punktist h tuleneb, et Secretario Judicial saab kõigi oma ülesannete täitmisel juhtnööre oma ülemuselt, välja arvatud juhul, kui ta täidab kohtulikku tõestamispädevust ehk aktide ja menetlusdokumentide kinnitamisel ning menetluslikke tagajärgi omavate faktide tõestamisel või menetlust korraldavate aktide koostamisel ja menetluse juhtimisel. Ka Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust ilmneb, et Hispaania kehtiva õiguse kohaselt peab Secretario Judicial (kohtusekretär) põhikohtuasjas vaidluse all oleva maksmata esindajatasu nõude läbivaatamisel juhinduma ametialaselt kõrgemalseisva juhiga ühtse tegevuse ja alluvuse põhimõtetest.

(vt punktid 31, 35, 36 ja 39–42 ning resolutsioon)