Language of document : ECLI:EU:C:2017:126

Cauza C503/15

Ramón Margarit Panicello

împotriva

Pilar Hernández Martínez

(cerere de decizie preliminară formulată de Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa)

„Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Grefier – Noțiunea «instanță națională» – Competență obligatorie – Exercitarea unor funcții jurisdicționale – Independență – Necompetența Curții”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 februarie 2017

Întrebări preliminare – Sesizarea Curții – Instanță națională în sensul articolului 267 TFUE – Noţiune – Secretario Judicial (Spania) – Excludere – Procedură principală care are un caracter administrativ – Supunerea organului la respectarea principiilor unității de acțiune și ale dependenței ierarhice

(art. 267 TFUE)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să răspundă la întrebările adresate de Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (grefierul Tribunalului din Terrassa pentru Cazurile de Violență împotriva Femeilor, Spania). Din ansamblul considerațiilor care precedă, rezultă că, în cadrul acțiunii în plata onorariului în discuție în litigiul principal, Secretario Judicial (grefierul) nu constituie o „instanță” în sensul articolului 267 TFUE, și aceasta fără a fi necesar să se examineze dacă organul respectiv îndeplinește celelalte criterii, enumerate la punctul 27 din prezenta hotărâre, care permit să se aprecieze un astfel de caracter.

În speță, în ceea ce privește, mai întâi, caracterul „obligatoriu” al competenței organului de trimitere, trebuie să se constate că acesta în principiu lipsește, întrucât competența Secretario Judicial (grefierul) de soluționare a acțiunii în plata onorariului, în temeiul articolelor 34 și 35 din LEC, are un caracter pur incident și facultativ. Astfel, un procurador sau un avocat nu poate formula această acțiune decât pentru a solicita emolumentele aferente unei proceduri jurisdicționale principale deja încheiate, în care a prestat un serviciu în beneficiul clientului său. În plus, pentru a recupera astfel de emolumente, el nu are nicio obligație, nici în drept, nici în fapt, de a formula o asemenea acțiune și poate, dimpotrivă, să aleagă în mod liber între aceasta și o procedură jurisdicțională declarativă sau de somație de plată.

Din aceste considerații rezultă că, astfel cum a arătat organul de trimitere în cadrul celei de a treia întrebări și cum a constatat Tribunal Constitucional (Curtea Constituțională) în hotărârea nr. 58/2016 din 17 martie 2016, o acțiune în plata onorariului precum cea în discuție în litigiul principal intră sub incidența unei proceduri care are un caracter administrativ, în cadrul căreia nu se poate considera că Secretario Judicial exercită o funcție jurisdicțională.

În acest context trebuie de altfel arătat că Secretario Judicial (grefierul) nu îndeplinește nici criteriul de independență enunțat la punctul 27 din prezenta hotărâre.

În speță este, desigur, adevărat că, atunci când Secretario Judicial (grefierul) examinează acțiunile în plata onorariului, el se conformează cerinței de independență avute în vedere sub aspectul său intern, prin faptul că își îndeplinește sarcinile cu respectarea deplină a obiectivității și a imparțialității cu privire la părțile în litigiu și la interesele lor respective în cadrul acestuia. Cu toate acestea, este de asemenea cert că, în cadrul examinării menționate, Secretario Judicial (grefierul) nu îndeplinește această cerință avută în vedere sub aspectul său extern, care impune lipsa legăturii ierarhice sau de subordonare față de orice entitate care îi poate da ordine sau instrucțiuni.

Astfel, după cum a arătat guvernul spaniol în observațiile sale scrise și orale, din coroborarea articolului 452 alineatul 1, a articolului 465 alineatele 6 și 8 și a articolului 467 din LOPJ, precum și a articolului 3 și a articolului 16 litera h) din Decretul regal nr. 1608/2005 rezultă că, în exercitarea ansamblului funcțiilor sale, Secretario Judicial primește și este obligat să respecte instrucțiunile superiorului său ierarhic, cu excepția cazului în care exercită competențele referitoare la autentificarea judecătorească, și anume în cadrul autentificării înscrisurilor și a actelor de procedură, precum și în cadrul certificării faptelor care produc efecte procedurale, sau atunci când adoptă acte de organizare și de conducere a procesului. Din dosarul de care dispune Curtea reiese astfel că, în stadiul actual al legislației spaniole, Secretario Judicial (grefierul) este obligat să soluționeze acțiunea în plata onorariului în discuție în litigiul principal cu respectarea principiilor unității de acțiune și dependenței ierarhice.

(a se vedea punctele 31, 35, 36 și 39-42 și dispozitivul)