Language of document : ECLI:EU:C:2017:126

Vec C503/15

Ramón Margarit Panicello

proti

Pilare Hernándezovej Martínezovej,

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Tajomník – Pojem ‚vnútroštátny súd‘ – Záväzná jurisdikcia – Výkon súdnych funkcií – Nezávislosť – Nedostatok právomoci Súdneho dvora“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017

Prejudiciálne otázky – Podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru – Vnútroštátny súd v zmysle článku 267 ZFEÚ – Definícia – Secretario Judicial (Španielsko) – Vylúčenie – Konanie vo veci samej, ktoré má administratívnu povahu – Podliehanie orgánu dodržiavaniu zásad jednotného postupu a hierarchickej závislosti

(Článok 267 ZFEÚ)

Súdny dvor Európskej únie nie je príslušný pre rozhodovanie o otázkach, ktoré predložil Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (tajomník súdu pre záležitosti týkajúce sa násilia páchaného na ženách Terrasa, Španielsko). Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že v rámci žaloby o zaplatenie odmeny advokáta, o akú ide v konaní vo veci samej, Secretario Judicial (súdny tajomník) nepredstavuje „súdny orgán“ v zmysle článku 267 ZFEÚ a to bez toho, aby bolo potrebné skúmať, či tento orgán spĺňa ostatné kritériá vymenované v bode 27 tohto rozsudku, umožňujúce posúdiť takúto povahu.

V prejednávanej veci treba konštatovať, že pokiaľ ide po prvé o „záväznú“ povahu rozhodnutí vnútroštátneho orgánu predkladajúceho návrh na začatie prejudiciálneho konania, táto v zásade chýba, keďže právomoc Secretario Judicial (súdny tajomník) pre rozhodovanie o žalobách o zaplatenie odmeny advokátov podľa článkov 34 a 35 LEC má čisto incidenčnú a fakultatívnu povahu. Právny zástupca alebo advokát môže podať túto žalobu len na účely požadovania odmien súvisiacich so súdnym konaním vo veci samej, ktoré už bolo ukončené a v ktorom zastupoval svojho klienta. Okrem toho s cieľom vymôcť takéto odmeny nemá žiadnu povinnosť, ani právnu ani skutkovú, podať takúto žalobu a naopak, môže si voľne vybrať medzi takou žalobou a určovacím súdnym konaním alebo žalobou o zaplatenie.

Z týchto úvah vyplýva, že ako uviedol orgán predkladajúci návrh na začatie prejudiciálneho konania a ako to konštatoval Tribunal Constitutional (Ústavný súd) vo svojom rozsudku č. 58/2016 zo 17. marca 2016, žaloba o zaplatenie odmeny advokáta, o akú ide v konaní vo veci samej, patrí do konania, ktoré má administratívnu povahu, v rámci ktorého nemožno konštatovať, že Secretario Judicial vykonáva súdnu funkciu.

V tomto kontexte treba poznamenať, že Secretario Judicial (súdny tajomník) tiež nezodpovedá ani kritériu nezávislosti, ktoré je stanovené v bode 27 tohto rozsudku.

V prejednávanej veci je samozrejme pravda, že keď Secretario Judicial (súdny tajomník) pristupuje k preskúmaniu žalôb o zaplatenie odmeny advokáta, spĺňa požiadavku nezávislosti posudzovanú z jej vnútorného hľadiska, keď plní svoje úlohy pri plnom rešpektovaní objektívnosti a nestrannosti vo vzťahu k účastníkom konania a ich záujmom vo vzťahu ku konaniu. Je však tiež nesporné, že pri uvedenom preskúmaní Secretario Judicial (súdny tajomník) nespĺňa túto požiadavku z jej vonkajšieho hľadiska, ktoré si vyžaduje absenciu hierarchického podliehania alebo podriadenia vo vzťahu k akémukoľvek subjektu, ktorý by mu mohol dávať príkazy alebo inštrukcie.

Ako to poznamenala španielska vláda vo svojich písomných a ústnych pripomienkach, zo znenia článku 452 ods. 1, článku 465 ods. 6 a 8 a článku 467 LOPJ, ako aj z článku 3 a článku 16 písm. h) kráľovského dekrétu č. 1608/2005 vyplýva, že pri výkone všetkých svojich právomocí Secretario Judicial prijíma a je povinný rešpektovať pokyny svojho nadriadeného okrem prípadov výkonu zverenej súdnej právomoci, teda pri overovaní aktov a procesných dokumentov, ako aj pri overovaní skutočností, ktoré majú procesné účinky alebo ak prijíma akty na organizáciu a vedenie konania. Zo spisu, ktorým disponuje Súdny dvor, tak vyplýva, že pri aktuálnom stave španielskej právnej úpravy Secretario Judicial (súdny tajomník) rozhoduje o žalobe o zaplatenie odmeny advokáta, o akú ide v konaní vo veci samej, dodržiavajúc zásady jednotného postupu a hierarchickej závislosti.

(pozri body 31, 35, 36, 39 – 42 a výrok)