Language of document : ECLI:EU:C:2017:126

Mål C‑503/15

Ramón Margarit Panicello

mot

Pilar Hernández Martínez

(begäran om förhandsavgörande från Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 267 FEUF – Kanslichef – Begreppet ’nationell domstol’ – Jurisdiktion av tvingande art – Utövande av dömande verksamhet – Oberoende – Domstolen saknar behörighet”

Sammanfattning – Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 februari 2017

Begäran om förhandsavgörande – Anhängiggörande vid domstolen – Nationell domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF – Begrepp – Secretario Judicial (Spanien) – Omfattas inte – Det nationella förfarandet har administrativ karaktär – Organet är skyldigt att följa principerna om ett enhetligt agerande och bundenhet av instruktioner

(Artikel 267 FEUF)

Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara de frågor som ställts av Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (kanslichefen vid domstolen med behörighet i mål som rör våld mot kvinnor i Terrassa, Spanien). Av det ovan anförda framgår att Secretario Judicial (kanslichefen), i samband med den talan om betalning av arvode som är aktuell i det nationella målet, inte är en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF. Det saknas anledning att pröva om detta organ uppfyller de andra kriterier, som uppräknas i punkt 27 ovan, som ska beaktas vid denna bedömning.

Det hänskjutande organet i princip inte är av tvingande art, eftersom Secretario Judicials (kanslichefens) behörighet att pröva en talan om betalning av arvode enligt artiklarna 34 och 35 i LEC har en rent underordnad och frivillig karaktär. Ett rättegångsombud eller en advokat kan nämligen endast väcka en sådan talan för att yrka betalning av ersättning som hänför sig till ett domstolsförfarande angående huvudsaken som redan har avgjorts och där han eller hon har företrätt sin klient. Han eller hon har dessutom inte någon skyldighet, varken rättslig eller faktisk, att väcka en sådan talan för att driva in en sådan ersättning, utan kan tvärtom fritt välja mellan en sådan talan och ett domstolsförfarande om fastställelse av betalningsskyldighet eller om betalningsföreläggande.

Av detta framgår att en talan om betalning av arvode, som den i det nationella målet, såsom det hänskjutande organet har påpekat i sin tredje fråga och såsom Tribunal Constitucional (Författningsdomstolen) fann i sin dom nr 58/2016 av den 17 mars 2016, hör till ett förfarande av administrativ karaktär och Secretario Judicial kan inte i samband med detta förfarande anses utöva någon dömande funktion.

Det är för övrigt av vikt att påpeka att Secretario Judicial (kanslichefen) inte heller uppfyller kravet avseende oberoende som anges i punkt 27 i denna dom.

I förevarande fall stämmer det visserligen att Secretario Judicial (kanslichefen), när han eller hon prövar en talan om betalning av arvode, uppfyller kravet på oberoende med avseende på den inre aspekten, eftersom han eller hon ska fullgöra sina uppgifter med iakttagande av kravet på objektivitet och vara opartisk i förhållande till parterna i tvisten och deras respektive intresse i denna. Det är emellertid även utrett att Secretario Judicial (kanslichefen) inte uppfyller den yttre aspekten av detta krav, som ställer krav på att han eller hon inte ska vara underställd någon annan enhet som kan ge honom eller henne order eller instruktioner.

Det framgår, såsom den spanska regeringen har påpekat i sina skriftliga och muntliga yttranden, av artiklarna 452.1, 465.6, 465.8 och 467 i LOPJ och artiklarna 3 och 16 h i kungligt dekret 1608/2005 att Secretario Judicial, vid fullgörandet av sina uppgifter, tar emot och är skyldig att följa instruktioner från sin överordnade, förutom när han eller hon utför sådana uppgifter som medför ett officiellt intygande, nämligen när han eller hon bestyrker handlingar och rättegångshandlingar, intygar omständigheter som har processuella konsekvenser eller vidtar åtgärder för att organisera och leda handläggningen. Det framgår således av de handlingar domstolen har tillgång till att Secretario Judicial (kanslichefen), enligt gällande spansk lagstiftning, ska pröva den talan om betalning av arvode som är aktuell i det nationella målet och härvid iaktta principerna om ett enhetligt agerande och bundenhet av instruktioner.

(se punkterna 31, 35, 36 och 39–42 samt domslutet)