Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 31. března 2017 – Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff

(Věc C-161/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Land Nordrhein-Westfalen

Odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: Dirk Renckhoff

Předběžná otázka

Představuje vložení díla, které je s povolením držitele autorského práva volně přístupné pro všechny uživatele internetu na cizí internetové stránce, do vlastní veřejně přístupné internetové stránky zpřístupnění veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES1 , pokud je dílo nejprve zkopírováno na server a odtud se nahrává na vlastní internetovou stránku?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10).