Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 31. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

(lieta C-161/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Revision sūdzības iesniedzēja: Land Nordrhein-Westfalen

Atbildētājs Revision tiesvedībā: Dirk Renckhoff

Prejudiciālais jautājums

Vai citā interneta vietnē ar autortiesību subjekta atļauju visiem interneta lietotājiem brīvi pieejama darba ievietošana savā sabiedrībai pieejamā interneta vietnē ir publiskošana Direktīvas 2001/29/EK 1 3. panta 1. punkta izpratnē, ja darbs vispirms tiek nokopēts uz servera un no turienes tiek augšupielādēts savā interneta vietnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22.  maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 167, 10. lpp.