Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. května 2017 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 7. března 2017 ve věci T-194/13, United Parcel Service v. Evropská komise

(Věc C-265/17 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, zmocněnci)

Další účastnice řízení: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozsudek zrušil;

vrátil věc Tribunálu a

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rozsudku je nesprávně konstatováno, že se od Komise žádalo, aby společnosti UPS poskytla před přijetím rozhodnutí konečnou verzi svého modelu cenové koncentrace.

I kdyby mohl postup Komise, která společnosti UPS neposkytla před přijetím rozhodnutí konečnou verzi modelu cenové koncentrace, porušovat právo společnosti UPS na obhajobu, v rozsudku je nesprávně charakterizována důkazní povaha modelu cenové koncentrace, a je v něm tudíž nesprávně uplatněno právní kritérium pro určení toho, zda mělo být rozhodnutí zrušeno.

I kdyby za těchto okolností mohlo dojít k porušení práva společnosti UPS na obhajobu, Tribunál se v rozsudku nevypořádal s tvrzeními Komise, že žalobní důvod společnosti UPS je neúčinný a tato společnost byla schopna modelu cenové koncentrace porozumět.

Závěry učiněné v rozsudku v žádném případě nemohly odůvodnit zrušení rozhodnutí.

____________