Language of document :

Appel iværksat den 8. maj 2017 af Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 28. februar 2017 i sag T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH m.fl. mod Rådet

(Sag C-236/17 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd og Csi Solar Power (China), Inc. (ved avocat J. Bourgeois, advocaat S. De Knop, advocaat M. Meulenbelt og avocat A. Willems)

De øvrige parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom i sag T-162/14 ophæves.

Påstanden i første instans tages til følge, og den anfægtede forordning annulleres, for så vidt som den angår appellanterne.

Indstævnte tilpligtes at betale appellanternes omkostninger og at bære sine egne omkostninger både i første instans og i forbindelse med appelsagen.

Enhver anden part i appelsagen tilpligtes at bære sine egne omkostninger.

Subsidiært

Rettens dom i sag T-162/14 ophæves.

Sagen hjemvises til Retten til afgørelse.

Afgørelsen om sagsomkostningerne i første instans og i forbindelse med appelsagen udsættes, indtil Retten har truffet endelig afgørelse.

Enhver anden part i appelsagen tilpligtes at bære sine egne omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

1.    Retten har begået en retlig fejl ved at pålægge appellanterne at godtgøre en interesse i at fremsætte det første og det andet anbringende. Under alle omstændigheder har Retten begået en fejl ved sin retlige karakterisering af de faktiske omstændigheder, idet appellanterne har en sådan interesse.

2.    Retten har begået en retlig fejl ved at pålægge appellanterne at godtgøre en interesse i at fremsætte det tredje anbringende. Retten har begået en fejl ved sin fortolkning af artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning 1225/2009 (»grundforordningen«). 1

3.    Retten har begået en retlig fejl ved at fastslå, at forordning 1168/2012 fandt anvendelse på den foreliggende antidumpingundersøgelse 2 . Retten har begået en retlig fejl ved at fastslå, at Kommissionens undladelse af at træffe en afgørelse om appellanternes anmodning om at opnå status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår, ikke medfører den anfægtede forordnings ugyldighed.

4.    Retten har begået en retlig fejl ved at tillade institutionerne at fastsætte antidumpingtolden på et niveau, der kan imødegå skade forårsaget af andre faktorer end dumpingimport. Retten har begået en retlig fejl ved med urette at vende bevisbyrden.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT 2009, L 343, s. 51). Grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), er siden blevet erstattet af den identiske artikel 2, stk. 7, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8.6.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT 2016, L 176, s. 21).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1168/2012 af 12.12.2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT 2012, L 344, s. 1).