Language of document :

Valitus, jonka George Haswani on tehnyt 26.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-231/15, Haswani v. neuvosto, 22.3.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-313/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: George Haswani (edustaja: asianajaja G. Karouni)

Muut osapuolet: Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 22.3.2017 antaman tuomion (asia T-231/15) kumoaminen sen perustelujen 39–47 kohdan osalta, joissa todetaan, että vaatimus Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta 27.5.2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/8501 ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 27.5.2016 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/8402 kumoamisesta on jätettävä tutkimatta, sekä sen tuomiolauselman 1, 3, 4 ja 5 kohdan osalta

George Haswanin nimen määrääminen tämän vuoksi poistettavaksi kyseisten säädösten liitteistä

päätöksen 2015/18363 ja täytäntöönpanoasetuksen 2015/18284 kumoaminen ottamalla asia tältä osin välittömästi ratkaistavaksi

neuvoston velvoittaminen maksamaan 700 000 euroa korvaukseksi kaikkien aiheutuneiden vahinkojen kokonaismäärästä ottamalla asia tältä osin välittömästi ratkaistavaksi

valituksenalaisen tuomion kumoaminen sen tuomiolauselman 4 ja 5 kohdan sekä perustelujen 91–93 kohdan osalta siltä osin kuin tuomiossa määrätään, että George Haswanin on vastattava omiin vaatimuksiinsa liittyvistä oikeudenkäyntikuluista ja lisäksi korvattava kaksi kolmasosaa neuvoston oikeudenkäyntikuluista

neuvoston velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 4 kohdan nojalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen, koska unionin yleinen tuomioistuin totesi tuomionsa 39–47 kohdassa, että Haswanin toisessa kanteen tarkistamista koskevassa kirjelmässään esittämät vaatimukset päätöksen 2016/850 ja täytäntöönpanoasetuksen 2016/840 kumoamisesta on jätettävä tutkimatta unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 86 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten vuoksi. Tämä oikeudellinen virhe on havaittavissa erityisen selvästi valituksenalaisen tuomion 45 kohdassa.

Toinen valitusperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen, koska unionin yleinen tuomioistuin totesi tuomionsa 39–47 kohdassa ja erityisesti sen 47 kohdassa, että jos sen työjärjestyksen 86 artiklan 4 kohdassa mainittuja määräyksiä ei noudateta, se voi jättää kanteen tarkistamista koskevassa kirjelmässä esitetyt vaatimukset tutkimatta eikä sen edes tarvitse selvittää, oliko kirjaaja kehottanut kantajaa korjaamaan puutteet.

Kolmas valitusperuste perustuu oikeudelliseen virheeseen valituksenalaisen tuomion 39–47 kohdassa ja erityisesti sen 46 kohdassa, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että Haswanin olisi pitänyt esittää kanteen tarkistamista koskevassa kirjelmässään tarkistettujen vaatimusten lisäksi myös uusi esitys tarkistetuista kanneperusteista.

Neljänneksi käyttäessään toimivaltaansa ottaa asia välittömästi ratkaistavakseen unionin tuomioistuin ei voi päätyä muuhun ratkaisuun kuin toteamaan lainvastaisiksi vuoden 2015 päätöksen ja täytäntöönpanoasetuksen (2015/1836 ja 2015/1828), joiden mukaan merkittäville Syyriassa toimiville liikemiehille ja –naisille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään.

____________

1 EUVL 2016, L 141, s. 125.

2 EUVL 2016, L 141, s. 30.

3 EUVL 2015, L 266, s. 75.

4 EUVL 2015, L 266, s. 1.