Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato kontra Wind Telecomunicazioni SpA

(C-54/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Alperes: Wind Telecomunicazioni SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések1

Ellentétes-e a 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 8. és 9. cikkével a megfelelő átültető nemzeti rendelkezések (a fogyasztói törvénykönyv 24. és 25. cikke) olyan értelmezése, amely szerint a mobilszolgáltatónak a meghatározott telefonos szolgáltatások (például a hangüzenet és az internetes böngészés szolgáltatása) SIM-kártyára történő előzetes aktiválására vonatkozó tájékoztatás elmulasztását magában foglaló magatartása „nem megengedett befolyásolásnak”, és így olyan „agresszív kereskedelmi gyakorlatnak” minősül, amely valószínűleg „jelentősen” korlátozza az átlagfogyasztó választási szabadságát vagy magatartását, különösen olyan helyzetben, amikor a mobilszolgáltatóval szemben nem róható fel egyéb eltérő magatartás?

Értelmezhető-e úgy a 2005/19/EK irányelv I. mellékletének 29. pontja, hogy „nem kért értékesítés” áll fenn, amennyiben a mobilszolgáltató a hangüzenet és az internetes böngészés szolgáltatásáért díjat kér ügyfelétől, különösen olyan helyzetben, amelyet az alábbi tények jellemeznek:

– a mobilszolgáltató a mobiltelefon-szerződés megkötésekor nem tájékoztatta megfelelően a fogyasztót azon körülményről, hogy a hangüzenet és az internetes böngészés szolgáltatását előre aktiválta a SIM-kártyán, ami azt eredményezi, hogy e szolgáltatásokat a fogyasztó eseti beállítás (setting) megtétele nélkül igénybe veheti;

– e szolgáltatások tényleges igénybevételéért a fogyasztónak egyébként is végre kell hajtania a szükséges műveleteket (például beütni a telefonos hangüzenet számát vagy elindítani az internetes böngészést aktiváló parancsot);

– a szolgáltatónak nem róható fel azon műszaki és operatív mód, ahogyan a fogyasztó konkrétan igénybe veszi a szolgáltatásokat, sem az e módra és a szolgáltatások árára vonatkozó tájékoztatás, hanem kizárólag a szolgáltatásoknak a SIM-kártyán való előzetes aktiválására vonatkozó említett tájékoztatás elmulasztása?

Ellentétes-e a 2005/29/EK „általános” irányelv céljával, a fogyasztók védelmére szolgáló „biztonsági hálóval”, valamint a 2005/29/EK irányelv (10) preambulumbekezdésével és 3. cikkének (4) bekezdésével az a nemzeti szabályozás, amely a 2002/22/EK ágazati irányelvben3 a fogyasztók védelme érdekében előírt különös kötelezettségek tiszteletben tartásának értékelését a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK általános irányelv alkalmazása körébe utalja, és ebből következően kizárja az ágazati irányelv megsértésének megakadályozására hatáskörrel rendelkező hatóság beavatkozását minden olyan esetben, amikor egyúttal teljesülhetnek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat feltételei is?

Úgy kell-e értelmezni a 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt specialitás elvét, hogy az a szabályozások (általános és ágazati szabályozások), a rendelkezések (általános vagy különös rendelkezések) vagy még inkább a vonatkozó ágazatokat szabályozó és felügyelő hatóságok közötti kapcsolatokat szabályozza?

A 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt „összeütközés” fogalma csak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozás rendelkezései és az uniós jogból eredő, a kereskedelmi gyakorlatok különös ágazati kérdéseit szabályozó egyéb szabályok közötti alapvető ellentét esetén áll-e fenn, vagy elegendő-e az, hogy a szóban forgó szabályok az ágazati kérdésekkel összefüggő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozástól eltérő olyan szabályozást írjanak elő, amely normák közötti összeütközéshez (Normenkollision) vezet a konkrét esettel összefüggésben?

A 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt közösségi szabályok fogalom kizárólag az európai rendeletekben és irányelvekben foglalt rendelkezésekre, és az azokat közvetlenül átültető rendelkezésekre utal-e, vagy az magában foglalja az uniós jogelveket átültető törvényi és rendeleti szintű rendelkezéseket is?

Ellentétes-e a 2005/29/EK irányelv (10) preambulumbekezdésében és 3. cikkének (4) bekezdésében foglalt specialitás elvével, a 2002/22/EK irányelv 20. és 21. cikkével, valamint a 2002/21/EK irányelv4 3. és 4. cikkével vonatkozó nemzeti átültető rendelkezések olyan értelmezése, amely szerint, amennyiben egy ágazati „fogyasztói” szabályozást tartalmazó szabályozott ágazatban, amely az ágazati hatóságra ruházza a szabályozó és szankcionáló hatáskört, a 2005/29/EK irányelv 8. és 9. cikkében foglalt „agresszív gyakorlat” vagy a 2005/29/EK irányelv I. mellékletében foglalt „minden körülmény között agresszív gyakorlat” fogalmára visszavezethető magatartás valósul meg, mindig a tisztességtelen gyakorlatokra vonatkozó általános szabályozást kell alkalmazni, abban az esetben is, ha létezik a fogyasztók érdekében és az uniós jogi rendelkezések alapján elfogadott olyan ágazati szabályozás, amely részletesen szabályozza az „agresszív gyakorlatokat” és a „minden körülmény között agresszív gyakorlatokat”, vagy magukat az egyébként „tisztességtelen gyakorlatokat”?

____________

1 Megjegyzés: ehelyütt az előzetes döntéshozatalra utaló végzésben foglalttól eltérően, emelkedő számsorrendben kerültek előterjesztésre a kérdések, amely végzésben nem folyamatos számozással két kérdéscsoport szerepelt.

2 A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv) (HL 2006. L 149., 22. o.)

3 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL 2002. L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 367. o.)

4 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv (az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások keretirányelve) (HL 2002. L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.)