Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 1. juni 2017 – sag anlagt af Gert Folk (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof – Østrig)

(Sag C-529/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – miljøansvar – direktiv 2004/35/EF – artikel 17 – tidsmæssig anvendelse – drift af et vandkraftværk, der er taget i brug før udløbet af fristen for gennemførelse af dette direktiv – artikel 2, nr. 1), litra b) – begrebet »miljøskade« – national lovgivning, som undtager skade, der er omfattet af en bevilling – artikel 12, stk. 1 – adgang til domstolsprøvelse på det miljøretlige område – søgsmålskompetence – direktiv 2000/60/EF – artikel 4, stk. 7 – direkte virkning)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Gert Folk

Konklusion

Artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009, skal fortolkes således, at dette direktiv, med forbehold af den efterprøvelse, som det tilkommer den forelæggende ret at foretage, finder anvendelse ratione temporis på miljøskader, der er opstået efter den 30. april 2007, men som er forvoldt af driften af et anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med vandlovgivningen og taget i drift før denne dato.

Direktiv 2004/35, som ændret ved direktiv 2009/31, og navnlig dets artikel 2, nr. 1), litra b), skal fortolkes således, at det er til hinder for en bestemmelse i national lovgivning, der generelt og automatisk udelukker, at en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af de pågældende vandressourcers økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand eller økologiske potentiale, kvalificeres som »miljøskade« alene på grund af den omstændighed, at skaden er omfattet af en bevilling, der er givet i henhold til denne lovgivning.

Såfremt en bevilling er udstedt i henhold til nationale bestemmelser uden en efterprøvelse af, om betingelserne i artikel 4, stk. 7, litra a)-d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger er overholdt, er en national ret ikke forpligtet til selv at efterprøve, om betingelserne i denne bestemmelse er opfyldt, ved undersøgelsen af, om der foreligger en miljøskade som omhandlet i artikel 2, nr. 1), litra b), i direktiv 2004/35, som ændret ved direktiv 2009/31.

Artikel 12 og 13 i direktiv 2004/35, som ændret ved direktiv 2009/31, skal fortolkes således, at de er til hinder for en bestemmelse i national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter indehavere af fiskerirettigheder ikke har adgang til en klageprocedure vedrørende en miljøskade som omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, nr. 1), litra b).

____________

1 EUT C 406 af 7.12.2015.