Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 1. juuni 2017. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus - Austria) – menetlus, mille algatas Gert Folk

(kohtuasi C-529/15)1

(Eelotsusetaotlus – Keskkonnaalane vastutus – Direktiiv 2004/35/EÜ – Artikkel 17 – Ajaline kohaldatavus – Enne direktiivi ülevõtmise tähtaja möödumist käiku antud hüdroelektrijaama käitamine – Artikli 2 punkti 1 alapunkt b – Mõiste „keskkonnakahjustus“ – Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt jäetakse välja loaga hõlmatud kahjustused – Artikli 12 lõige 1 – Õigus pöörduda keskkonnaküsimustes kohtu poole – Õigus esitada hagi – Direktiiv 2000/60/EÜ – Artikli 4 lõige 7 – Vahetu õigusmõju)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pool

Gert Folk

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/31/EÜ, artiklit 17 tuleb tõlgendada nii – kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu läbiviidava kontrolli käigus ei ilmne vastupidist –, et muudetud direktiiv kuulub ratione temporis kohaldamisele keskkonnakahjustuste suhtes, mis tekkisid pärast 30. aprilli 2007, kuid mille on põhjustanud enne kõnealust kuupäeva vee-alaste õigusnormide alusel erikasutusloa saanud ja käiku antud rajatise käitamine.

Direktiivi 2004/35, mida on muudetud direktiiviga 2009/31, ja eelkõige selle artikli 2 punkti 1 alapunkti b tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisene õigusnorm, mille kohaselt ei saa üldiselt ja automaatselt käsitada kahjustust, mis mõjub väga ebasoodsalt veevarude ökoloogilisele, keemilisele või kvantitatiivsele seisundile või asjaomaste veevarude ökoloogilisele potentsiaalile, „keskkonnakahjustusena“ pelgalt seetõttu, et kahjustus on hõlmatud riigisisese õigusnormi alusel antud loaga.

Juhul kui riigisiseste õigusnormide alusel on antud luba nii, et ei kontrollitud, kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, artikli 4 lõike 7 punktides a–d sätestatud tingimused on täidetud, ei ole liikmesriigi kohus selleks, et teha kindlaks keskkonnakahjustuse olemasolu direktiivi 2004/35 (muudetud direktiiviga 2009/31) artikli 2 punkti 1 alapunkti b tähenduses, kohustatud ise kontrollima, kas kõnealuses sättes ette nähtud tingimused on täidetud.

Direktiivi 2004/35, mida on muudetud direktiiviga 2009/31, artikleid 12 ja 13 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune riigisisene õigusnorm, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mille kohaselt ei ole kalapüügiõigust omavatel isikutel lubatud algatada sama direktiivi artikli 2 punkti 1 alapunkti b tähenduses keskkonnakahjustuse suhtes läbivaatusmenetlust.

____________

1 ELT C 406, 7.12.2015.