Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2017. június 1-jei ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gert Folk által indított eljárás

(C-529/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Környezeti felelősség – 2004/35/EK irányelv – 17. cikk – Időbeli hatály – Olyan vízerőmű üzemeltetése, amelyet az ezen irányelv átültetési határidejének lejártát megelőzően helyeztek üzembe – A 2. cikk 1. pontjának b) alpontja – A „környezeti kár” fogalma – Nemzeti szabályozás, amely a valamely engedéllyel érintett minden kárt kizár – A 12. cikk (1) bekezdése – Környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása – Eljárásindításhoz való jog – 2000/60/EK irányelv – A 4. cikk (7) bekezdése – Közvetlen hatály)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárást indította

Gert Folk

Rendelkező rész

A 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkét akként kell értelmezni, hogy – a kérdést előterjesztő bíróságra háruló vizsgálatok fenntartása mellett – az említett irányelvet ratione temporis alkalmazni kell az olyan környezeti károkra, amelyek 2007. április 30-át követően keletkeztek, ám azokat egy, a vízügyi szabályozással összhangban ezen időpontot megelőzően engedélyezett és üzembe helyezett létesítmény üzemeltetése okozta.

A 2009/31 irányelvvel módosított 2004/35 irányelvet és különösen 2. cikke 1. pontjának b) alpontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely általános és automatikus módon kizárja, hogy az olyan kár, amely jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorol az érintett vizek ökológiai, kémiai vagy mennyiségi állapotára vagy ökológiai potenciáljára, „környezeti kárnak” minősüljön, pusztán azért, mert e kárra kiterjed valamely, e jog alapján kiadott engedély.

Amennyiben az engedélyt a nemzeti rendelkezések alkalmazásában a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (7) bekezdésének a)–d) pontja szerinti feltételek vizsgálata nélkül állították ki, úgy a nemzeti bíróság maga nem köteles vizsgálni a 2009/31 irányelvvel módosított 2004/35 irányelv 2. cikke 1. pontjának b) alpontja szerinti környezeti kár fennállása kérdésének vizsgálata során az e rendelkezés szerinti feltételek teljesülését.

A 2009/31 irányelvvel módosított 2004/35 irányelv 12. és 13. cikkét akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés, mint az alapügy tárgyát képező, amely a halászati jogok jogosultjai számára nem teszi lehetővé felülvizsgálati eljárás kezdeményezését az említett irányelv 2. cikke 1. pontjának b) alpontja értelmében vett környezeti kár vonatkozásában.

____________

1 HL C 406., 2015.12.7.