Language of document :

2017 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) –Gert Folk inicijuota byla

(Byla C-529/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Atsakomybė už aplinkos apsaugą – Direktyva 2004/35/EB – 17 straipsnis – Taikymas laiko atžvilgiu – Hidroelektrinė, pradėta eksploatuoti iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino pabaigos – 2 straipsnio 1 punkto b papunktis – Sąvoka „žala aplinkai“ – Nacionalinės teisės normos, pagal kurias neįtraukiama žala, kurią apima leidimas – 12 straipsnio 1 dalis – Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais – Locus standi – Direktyva 2000/60/EB – 4 straipsnio 7 dalis – Tiesioginis veikimas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalis pagrindinėje byloje

Gert Folk

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), iš dalies pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB, 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, jog ši direktyva ratione temporis taikoma žalai aplinkai, kuri atsirado po 2007 m. balandžio 30 d., tačiau kilo dėl įrenginio, kuriam pagal vandens teisės aktus išduotas leidimas ir kuris pradėtas eksploatuoti iki šios datos, eksploatavimo, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Direktyva 2004/35, iš dalies pakeista Direktyva 2009/31, konkrečiai jos 2 straipsnio 1 punkto b papunktis, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią žala, daranti reikšmingą neigiamą poveikį vandenų ekologinei, cheminei ar kiekybinei būklei arba ekologiniam potencialui, apskritai ir automatiškai nepatenka į sąvoką „žala aplinkai“ vien dėl to, kad šią žalą apima pagal nacionalinę teisę išduotas leidimas.

Tais atvejais, kai pagal nacionalinės teisės nuostatas išduodant leidimą nepatikrinta, ar įvykdytos 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 4 straipsnio 7 dalies a–d punktuose įtvirtintos sąlygos, siekdamas nustatyti, ar padaryta žala aplinkai, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 2 straipsnio 1 punkto b papunktį, nacionalinis teismas neprivalo pats tikrinti, ar įvykdytos minėtoje nuostatoje numatytos sąlygos.

Direktyvos 2004/35, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/31, 12 ir 13 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią leidimą žvejoti turintys asmenys negali kreiptis dėl peržiūros procedūros dėl žalos aplinkai, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 punkto b papunktį.

____________

1 OL C 406, 2015 12 7.