Language of document :

Определение на Съда (шести състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Районен съд Варна (България) Тодор Илиев/Благовеста Илиева

(Дело C-67/17)1

(Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 1, параграф 2, буква а) — Приложно поле — Изключени области — Имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения — Прекратяване на брака — Делба на вещ, придобита по време на брака)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Районен съд Варна

Страни в главното производство

Ищец: Тодор Илиев

Ответник: Благовеста Илиева

Диспозитив

Член 1, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че спор като този по главното производство, относно делбата след развод на движима вещ, придобита по време на брака от съпрузи, които са граждани на една държава членка, но местоживеенето им е в друга държава членка, не попада в приложното поле на този регламент, а е от областта на имуществените права, произтичащи от брачни правоотношения, и вследствие на това попада в обхвата на изключенията, съдържащи се в посочения член 1, параграф 2, буква а).

____________

1 ОВ C 112, 10.4.2017 г.