Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rayonen sad Varna - Bulharsko) – Todor Iljev v. Blagovesta Iljeva

(Věc C-67/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Článek 1 odst. 2 písm. a) – Oblast působnosti – Vyloučené věci – Majetkové poměry v manželství – Zánik manželství – Vypořádání majetku nabytého v průběhu manželství“

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Rayonen sad Varna

Účastníci původního řízení

Žalobce: Todor Iljev

Žalovaná: Blagovesta Iljeva

Výrok

Článek 1 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že na takový spor, jako je spor v původním řízení, který se týká vypořádání majetkových práv k movité věci po rozvodu manželství, kterou nabyli za trvání manželství manželé, kteří jsou státními příslušníky jednoho členského státu, avšak mají bydliště v jiném členském státě, se oblast působnosti tohoto nařízení nevztahuje, ale takový spor spadá do oblasti majetkových práv plynoucích z manželských vztahů, a proto se na něj vztahují výjimky stanovené v uvedeném čl. 1 odst. 2 písm. a).

____________

1 Úř. věst. C 112, 10.4.2017.