Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 14. jūnija rīkojums (Rayonen sad Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

(lieta C-67/17) 1

Prejudiciāls nolēmums – Tiesas Reglamenta 99. pants – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Piemērošanas joma – Izslēgtie jautājumi – Laulāto mantiskās attiecības – Laulības izbeigšana – Laulības laikā iegūtas kustamas mantas sadale

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Rayonen sad Varna

Pamatlietas puses

Prasītājs: Todor Iliev

Atbildētāja: Blagovesta Ilieva

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulas (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds kā pamatlietā aplūkojamais gadījums par tādas kustamas mantas sadali pēc laulības šķiršanas, kas iegūta laulības laikā, kurā bijušie laulātie ir vienas Savienības dalībvalsts pilsoņi, taču viņu dzīvesvieta ir bijusi citā dalībvalstī, neietilpst vis Regulas Nr. 1215/2012 piemērošanas jomā, bet gan laulāto mantisko attiecību jomā un tādējādi uz to attiecas minētā 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētie izņēmumi.

____________

1      OV C 112, 10.4.2017.