Language of document :

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad Varna – Bułgaria) – Todor Iliev / Blagovesta Ilieva

(Sprawa C-67/17)1

[Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) – Zakres stosowania – Dziedziny wyłączone – Stosunki majątkowe wynikające z małżeństwa – Rozwiązanie małżeństwa – Rozliczenie rzeczy nabytej w okresie małżeństwa]

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Rayonen sad Varna

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Todor Iliev

Strona pozwana: Blagovesta Ilieva

Sentencja

Artykuł 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że spór taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym – dotyczący rozliczenia, w następstwie orzeczenia rozwodu, rzeczy ruchomej nabytej w okresie małżeństwa przez małżonków będących obywatelami danego państwa członkowskiego, lecz mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim – nie jest objęty zakresem stosowania tego rozporządzenia, lecz jest objęty zakresem stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa, a w konsekwencji zakresem wyłączeń wskazanych we wspomnianym art. 1 ust. 2 lit. a).

____________

1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.