Language of document :

Žaloba podaná dne 12. června 2017 – KPN v. Komise

(Věc T-370/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: KPN BV (Den Haag, Nizozemsko) (zástupci: P. van Ginneken a G. Béquet, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje:

zrušit rozhodnutí Evropské komise C(2016) 5156 final ze dne 3. srpna 2016, kterým se spojení podniků prohlašuje za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady č. 139/2004 ve věci M.7978- Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;

vrátit věc zpět Komisi k novému přezkumu podle čl. 10 odst. 5 nařízení Rady č. 139/2004;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení trhu pro sportovní obsah, čímž je analýza hospodářské soutěže, kterou Komise provedla, založena na chybějícím právním základě.

Žalobkyně uvádí, že sportovní obsah není zastupitelný a pro předplatitele je zásadní. Tato skutečnost vede k tomu, že sportovní obsah (zejména zásadní sportovní obsah) je zásadní pro distributory televizního vysílání, kteří se chtějí zúčastnit hospodářské soutěže na (kromě jiného) trzích s televizními službami.

Krom toho žalobkyně uvádí, že Komise se svým opačným názorem dopustila zjevně nesprávného posouzení trhu (resp. trhů) pro sportovní obsah. Toto pochybení při určení trhu mělo další následky pro další posouzení Komise v tomto rozhodnutí a konečně následky pro závěr Komise o povolení spojení podniků.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že se Komise dopustila zjevně nesprávného posouzení týkajícího se pobídky k zavedení omezení přístupu na velkoobchodní trh s prémiovými placenými televizními službami se sportovními kanály.

Žalobkyně uvádí, že Ziggo již před spojením byla schopna a měla podnět k omezení přístupu k podstatným obsahům vůči konkurentům, což bylo Komisi známo. Spojení podniků tím umožňuje rozšíření omezení na nové trhy, jako jsou trhy pro kombinované balíčky pevná síť – mobilní síť.

Žalobkyně dále uvádí, že Komise nesprávně konstatovala, že spotřeba obsahu na mobilních zařízeních je nižší a že tyto trhy tedy nejsou spojením podniků dotčeny. Krom toho Komise nesprávně konstatovala, že trhy pro kombinované balíčky pevná síť – mobilní síť v Nizozemsku se nacházejí teprve v své počáteční fázi.

Podle žalobkyně tak Komise dospěla k nesprávnému závěru, že spojení podniků nemá negativní vliv, pokud jde o omezení přístupu pro sportovní obsah na trzích s kombinovanými balíčky pevná síť – mobilní síť.

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Komise neodůvodnila, z jakého důvodu Joint Venture nevedlo k podnětu k omezení přístupu k podstatným obsahům pro soutěžitele na navazujících trzích.

Žalobkyně uvádí, že závěry Komise, které žalobkyně uvedla ve výše uvedených žalobních důvodech, nejsou dostatečně odůvodněny.

____________