Language of document :

Žaloba podaná 12. júna 2017 – KPN/Komisia

(vec T-370/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: KPN BV (Den Haag, Holandsko) (v zastúpení: P. van Ginneken a G. Béquet, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie C(2016) 5165 z 3. augusta 2016, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady č. 139/2004 vo veci M.7978-Vodafone/Liberty Global/Dutch JV,

vrátil vec Komisii na ďalšie preskúmanie podľa článku 10 ods. 5 nariadenia Rady č. 139/2004,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia v rámci svojho posúdenia trhu so športových obsahom a v dôsledku toho je analýza hospodárskej súťaže Komisie bezdôvodná.

Žalobkyňa tvrdí, že športový obsah je nenahraditeľný a podstatný pre predplatiteľov. Podľa žalobkyne toto robí športový obsah (a predovšetkým nevyhnutný športový obsah) podstatným pre poskytovateľov televíznych služieb, ktorí chcú súťažiť (okrem iného) na trhoch súvisiacich s televíznymi službami.

–    Žalobkyňa ďalej tvrdí, že Komisia tým, že konštatovala opak, sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia v rámci svojho posúdenia trhu so športových obsahom. Podľa žalobkyne majú chyby v definícii trhu dôsledky pre ďalšie posúdenie Komisie v tomto rozhodnutí a v konečnom dôsledku pre závery Komisie povoliť fúziu.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia týkajúceho sa stimulu na zavedenie obmedzenia prístupu na veľkoobchodný trh s prémiovými platenými televíznymi službami so športovými kanálmi.

Žalobkyňa uvádza, že Ziggo už pred fúziou bola schopná a mala podnet na obmedzenie prístupu k nevyhnutnému obsahu od konkurentov. Podľa žalobkyne o tom Komisia vedela a fúzia tak umožňuje rozšírenie obmedzenia na nové trhy, ako sú trhy pre kombinované balíčky pevná sieť – mobilná sieť.

Žalobkyňa ďalej uvádza, že Komisia nesprávne konštatovala, že spotreba obsahu na mobilných zariadeniach je nižšia a že tieto trhy teda nie sú fúziou podnikov dotknuté. Okrem toho Komisia nesprávne konštatovala, že trhy pre kombinované balíčky pevná sieť – mobilná sieť v Holandsku sa nachádzajú vo svojej počiatočnej fáze.

Podľa žalobkyne Komisia dospela k nesprávnemu záveru, že fúzia by nemala nepriaznivé účinky v súvislosti s obmedzením športového obsahu na trhoch pre kombinované balíčky pevná sieť – mobilná sieť.

Podľa žalobkyne tak Komisia dospela k nesprávnemu záveru, že fúzia podnikov by nemala negatívny vplyv, pokiaľ ide o obmedzenie prístupu pre športový obsah na trhoch s kombinovanými balíčkami pevná sieť – mobilná sieť.

Žalobkyňa uvádza, že závery Komisie uvedené v predchádzajúcich žalobných dôvodoch nie sú dostatočne odôvodnené.

____________