Language of document :

Žaloba podaná dne 22. května 2017 – Aldridge a další v. Komise

(Věc T-319/17)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgie) a třicet dva dalších žalobců (zástupci: S. Rodrigues a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

určil, že tato žaloba je přípustná a důvodná,

a v důsledku toho:

zrušil rozhodnutí ze dne 15. července 2016, jímž byla zamítnuta žádost o přeřazení ze dne 16. března 2016;

zrušil rozhodnutí ze dne 13. února 2017, jímž byla zamítnuta stížnost ze dne 14. října 2016;

uložil povinnost nahradit majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou žalobcům;

uložil žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají čtyři žalobní důvody.

První žalobní důvod, vycházející z námitky protiprávnosti vznesené vůči rozhodnutí ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (dále jen „OLAF“) ze dne 16. října 2012 provést jen jednorázové přeřazení dočasných zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou.

Podle žalobců je uvedené rozhodnutí protiprávní, neboť bylo přijato v rozporu s čl. 10 odst. 3 a článkem 15 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „PŘOZ“), s hierarchií norem i se zásadou ochrany legitimního očekávání. Rozhodnutí ředitele OLAF ze dne 15. července 2016, jímž byla zamítnuta žádost o přeřazení ze dne 16. března 2016, a ze dne 13. února 2017, jímž byla zamítnuta stížnost ze dne 14. října 2016 (dále společně jen „napadená rozhodnutí“), byla tudíž přijata na základě rozhodnutí, které je protiprávní, a musí být proto zrušena.

Druhý žalobní důvod, vycházející z porušení zásady řádné správy spočívajícího především v tom, že vstup nového služebního řád úředníků Evropské unie z roku 2014 a ustanovení omezujících perspektivy kariérního postupu za hranici platových tříd AD 12 a AST 9 v platnost nepředstavuje platný důvod pro vyloučení těchto dočasných zaměstnanců z přeřazovacích řízení.

Třetí žalobní důvod, vycházející z porušení zásady rovného zacházení, jelikož napadená rozhodnutí jsou v rozporu s rozhodnutím Komise, adresovaným agenturám Evropské unie, které stanoví účast dočasných zaměstnanců v přeřazovacích řízeních. V této souvislosti uvádějí, že na dočasné zaměstnance Společného výzkumného střediska („CCR“) Komise se smlouvami na dobu neurčitou se vztahuje mechanismus každoročního přeřazování, na což žalobci poukazují jako na bezdůvodné nerovné zacházení.

Čtvrtý žalobní důvod, vycházející z porušení zásady proporcionality spočívajícího především v tom, že omezení přeřazování v průběhu kariéry na jediné přeřazení není opatřením odpovídajícím cíli zajistit potřeby OLAF v oblasti zvláštních odborností, popsanému v rozhodnutí ze dne 16. října 2016, nýbrž opatřením, které může naopak bránit tomu, aby OLAF udržoval dočasné zaměstnance dlouhodobě ve svých službách.

____________