Language of document :

Talan väckt den 22 maj 2017 – Aldridge m.fl. mot kommissionen

(Mål T-319/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgien) och trettiotvå andra sökande (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 15 juli 2016 om avslag på ansökan om omklassificering av den 16 mars 2016,

ogiltigförklara beslutet av den 13 februari 2017 om avslag på klagomålet av den 14 oktober 2016,

förplikta svaranden att ersätta sökandena för den ekonomiska och ideella skada dessa orsakats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

Första grunden: Det beslut som fattades av direktören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) den 16 oktober 2012 att endast genomföra en enda omklassificering av tillfälligt anställda med tillsvidareavtal är rättsstridigt.

Nämnda beslut är rättsstridigt, eftersom det fattats på ett sätt som strider mot artiklarna 10.3 och 15 i Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Beslutet strider vidare mot normhierarkin och mot principen om skydd för berättigade förväntningar. Direktören för Olafs beslut av den 15 juli 2016, av den 15 juli 2016 om avslag på ansökan om omklassificering av den 16 mars 2016 och av den 13 februari 2017 om avslag på klagomålet av den 14 oktober 2016 har antagits på grundval av ett rättsstridigt beslut och ska därför ogiltigförklaras.

Andra grunden: Åsidosättande av principen om god förvaltning.

Den omständigheten att de nya tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen trädde i kraft år 2014 och att det därvid införts begränsningar av möjligheten till karriärutveckling efter lönegrad AD12 respektive AST9 utgör ingen giltig grund för att utesluta tillfälligt anställda från förfaranden för omklassificering.

Tredje grunden: Åsidosättande av likabehandlingsprincipen.

De angripna besluten strider mot ett kommissionsbeslut riktat till EU:s byråer, i vilket det föreskrivs att tillfälligt anställda ska få delta i förfaranden för omklassificering. Tillfälligt anställda med tillsvidareavtal vid kommissionens gemensamma forskningscentrum har exempelvis möjlighet att varje år delta i ett förfarande för omplacering. Detta innebär en omotiverad särbehandling av sökandena.

Fjärde grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

Beslutet att endast tillåta en omklassificering per karriär innebär inte en åtgärd som svarar mot det syfte som beskrivs i beslutet av den 16 oktober 2016, nämligen att säkerställa att Olafs behov av särskild expertis tillgodoses, utan innebär tvärtom snarare att Olaf får det svårt att i sin tjänst behålla tillfälligt anställda under en längre tid.

____________