Language of document :

Kanne 23.6.2017 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-377/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe ja L. Malferrari)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2006/123/EY 15 artiklan 2 kohdan g alakohdan ja 3 kohdan sekä SEUT 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa arkkitehtien ja insinöörien pakolliset taksat HOAI:n mukaisesti

velvoittaa Saksan liittotasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Arkkitehtien ja insinöörien pakollisista taksoista annettu Saksan asetus (HOAI) sisältää tämän ammattiryhmän suorittamien palvelujen vähimmäis- ja enimmäishintojen järjestelmän. Tämä järjestelmä vaikeuttaa sellaisten arkkitehtien ja insinöörien toiminnan harjoittamista, jotka haluavat kilpailla vakiintuneiden palveluntarjoajien kanssa sallitun hintakehyksen ulkopuolella. Tällaisia palveluntarjoajia estetään suorittamasta samanlaatuisia palveluja alemmilla hinnoilla ja korkealaatuisempia palveluja korkeammilla hinnoilla.

Tämä tarkoittaa sekä direktiivin 2006/123/EY 15 artiklan 2 kohdan g alakohdassa ja 3 kohdassa että SEUT 49 artiklassa tarkoitettua sijoittautumisvapauden rajoitusta.

Tämä rajoitus ei ole perusteltu, eikä se erityisesti ole perusteltu palvelujen laadun takaamista koskevan intressin vuoksi, koska laadulla ei ole välitöntä yhteyttä hintaan.

____________