Language of document :

2017 m. gegužės 24 d. Krajský súd v Bratislave (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Byla C-302/17)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd v Bratislave

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: PPC Power a.s.

Atsakovė: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2003/87/EB1 , nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB2 (toliau – Direktyva) tikslai ir principai, t. y. i) tikslas suma OL L 257, 1996 10 10, p. 26žinti dujų emisiją dėl techninės pažangos (1 straipsnis ir 2 bei 20 konstatuojamosios dalys), ii) tikslas užtikrinti ekonomikos plėtrą ir saugoti vidaus rinkos vientisumą bei konkurencijos sąlygas (5 ir 7 konstatuojamosios dalys), iii) tikslas užtikrinti finansiškai ir ekonomiškai palankias emisijos mažinimo sąlygas (1 straipsnis), 3 straipsnio f punkte apibrėžtų operatorių teisinio tikrumo principas, atsižvelgiant į tai kad operatoriai pagal 9 straipsnį turi teisę remtis nacionalinio paskirstymo plano nekeičiamumu bent 18 mėnesių iki atitinkamo laikotarpio pradžios (t. y. laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2012 m. bent nuo 2006 m. birželio 30 d.), iv) reikalavimas, kad emisijų leidimai būtų skiriami nemokamai (10 straipsnis), v) 13 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytų asmenų teisė, kad jiems būtų pakeisti emisijų leidimai, kuriuos jie turėjo ir kuriuos valstybės narės panaikino pagal 13 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, turi būti aiškinami taip, jog jie draudžia valstybės narės teisės aktus, pagal kuriuos Direktyvos 3 straipsnio f punkte apibrėžtiems operatoriams, kurie mokestį moka valstybėje narėje, nustatoma pareiga mokėti specialų mokestį, i) kuris grindžiamas tuo, kad turi būti apmokestintas emisijų leidimų valdymas (kai nepanaudojami arba parduodami leidimai), neatsižvelgiant į tai, ar dėl to operatorius turi naudos, (ii) kai emisijų leidimai tokiems operatoriams buvo skirti pagal nacionalinį planą, kurį remdamasi Direktyvos 9 straipsniu valstybė narė pateikė Europos Komisijai už 2008–2012 m. laikotarpį (t. y. toks planas buvo pateiktas Europos Komisijai ir valstybėms narėms pagal Direktyvos 9 straipsnio 1 dalį ir Europos Komisija jo neatmetė pagal Direktyvos 9 straipsnio 3 dalį) ir kuriame nurodoma, kad, remiantis Direktyvos 10 straipsniu, 5 metų laikotarpiui, prasidedančiam 2008 m. sausio 1 d., 100 % leidimų skiriami nemokamai, iv) kai minėto mokesčio tarifas sudaro 80 % emisijų leidimų mokesčio bazės, nustatomos leidimų skaičių, kurį sudaro kiekvieną kalendorinį mėnesį perduoti (parduoti) leidimai, padauginus iš vidutinės leidimų rinkos kainos tą mėnesį, kuris ėjo prieš mėnesį, per kurį buvo įvykdyti perdavimai, ir nepanaudotų leidimų skaičių padauginus iš leidimo vidutinės rinkos kainos atitinkamais kalendoriniais metais, v) kai vidutinės rinkos kainos apskaičiuojamos kaip paprastas paskutinio dienos sandorio biržoje kainų vidurkis (t. y. mokestis nepriklauso nuo kainos, už kurią emisijų leidimai iš tikrųjų buvo parduoti)?

____________

1  –    OL L 275, 2003 10 25, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631.

2  –    OL L 257, 1996 10 10, p. 26; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 80.