Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Bratislave (Slovensko) 24. mája 2017 – PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Vec C-302/17)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd v Bratislave

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: PPC Power a.s.

Žalovaní: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Prejudiciálna otázka

Majú sa ciele a zásady smernice č. 2003/87/ES1 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES2 (ďalej len „smernica“), najmä (i) cieľ zníženia emisií prostredníctvom zlepšenia technológií (článok 1 a odôvodnenia 2 a 20), (ii) cieľ zachovania hospodárskeho rozvoja a zachovania integrity vnútorného trhu a zachovania podmienok hospodárskej súťaže (odôvodnenie 5 a 7), (iii) cieľ zachovania finančne a ekonomicky výhodných podmienok znižovania emisií (článok 1), zásada istoty prevádzkovateľov definovaných v článku 3 písm. f), spočívajúca v tom, že prevádzkovatelia sa majú právo v zmysle článku 9 spoliehať na nemennosť Národného alokačného plánu po dobe neskôr ako 18 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia (t.j. pre obdobie 2008 až 2012 najneskôr do 30. júna 2006), (iv) požiadavka, že emisné kvóty sa majú prideľovať bezodplatne (článok 10), (v) právo osôb uvedených v druhom pododseku článku 13 ods. 3, aby im boli vydané náhradné emisné kvóty, ktorých boli držiteľmi a ktoré členské štáty nezrušia v súlade s prvým pododsekom článku 13 ods. 3, vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava členského štátu, ktorá ukladá prevádzkovateľom definovaným v článku 3 písm. f) smernice zdaňovaným na území tohto členského štátu povinnosť platiť osobitnú daň, (i) ktorej právny základ spočíva v tom, že sa zdaňuje nakladanie s emisnými kvótami (nespotrebovanie, predaj) bez ohľadu na to, či pri takomto nakladaní nadobudne prevádzkovateľ zisk, (ii) pričom tieto emisné kvóty boli týmto prevádzkovateľom pridelené na základe Národného alokačného plánu, ktorý bol členským štátom predložený Európskej komisii na obdobie rokov 2008 – 2012 na základe článku 9 smernice (t.j. bol oznámený Európskej komisii a členským štátom podľa článku 9 ods. 1 smernice a nebol Európskou komisiou zamietnutý v zmysle článku 9 ods. 3 smernice) a ktorý stanovuje v zmysle článku 10 smernice, že pre päťročné obdobie začínajúce 1. januára 2008 sa prideľuje 100% emisných kvót bezodplatne, (iv) pričom sadzba tejto dane predstavuje 80 % zo základu dane z emisných kvót, ktorý sa zistí ako súčet násobkov prevedených (predaných) emisných kvót v jednotlivých kalendárnych mesiacoch a priemernej trhovej ceny emisných kvót za kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa uskutočnil ich prevod, a násobku nespotrebovaných emisných kvót a priemernej trhovej ceny emisných kvót za príslušný kalendárny rok, (v) pričom priemerné trhové ceny sa vypočítavajú ako jednoduchý aritmetický priemer cien posledného uskutočneného obchodu v dni na burze (t.j. daň sa odvíja nie od ceny, za ktorú sa emisné kvóty v skutočnosti predali)?

____________

1 Ú. v. EÚ 2003, L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631.

2 Ú. v. ES 1996, L 257, s. 26; Mim. vyd. 15/003, s. 80.