Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza (Spanien) den 29. maj 2017 – Pilar Centeno Meléndez mod Universidad de Zaragoza

(Sag C-315/17)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pilar Centeno Meléndez

Sagsøgt: Universidad de Zaragoza

Præjudicielle spørgsmål

Finder § 4, stk. 1, i den rammeaftale, som er indeholdt i bilaget til Rådets direktiv 1999/70/EF 1 af 28. juni 1999, anvendelse på det løntillæg knyttet til det horisontale karriereforløb, som sagsøgeren gør krav på, idet der er tale om et ansættelsesvilkår, eller er der derimod tale om et lønelement med de kendetegn, der er beskrevet i denne kendelse, der beror på modtagerens subjektive egenskaber, som er opnået gennem et arbejde, der er udøvet i et antal år i overensstemmelse med kriterier vedrørende progression med hensyn til kompleksitet og ansvar, kontinuitet, specialisering og faglig kompetence?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, og Domstolen finder, at der er tale om et ansættelsesvilkår som de i rammeaftalens § 4, stk. 1, omhandlede, er der da tale om en lønforskel, som kan begrundes i objektive hensyn?

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).